«خشک!» به روایت تصویر

Shahrvand Newspaper - - فرهنگ و هن -

«خشک!» واضح است که خواندن این کلمه شما را به سالها قبل برده است. حتی اگر سنتان کم باشد حتما جایی در فیلم یا از زبان کســی شنیدهاید. حمامهای عمومی که امروز چیزی از آنها باقی نمانده است، پر بود ازکسانیکهبعدازشستنخودباصدایبلندمیگفتند «خشک» و بعد از آن بدنشان پوشانده میشد. آنهایی که سنشان باالتر اســت هنوز هم خاطره حمامیها، دالکها، لنگها، «خشک»ها و نوشابههای خنکی را که پس از استحمام صرف میشد، در ذهن دارند. حمام کردن آداب و اصولی داشت و حمامهای عمومی مکان مهمیمحسوبمیشد.«پیمانهوشمندزاده»عکاسی است که این روزها نمایشــگاهی از عکسهایش را با موضوع حمام عمومی روی دیوارهای گالری »Ag« برده است. اینطور که گفته شده او در ابتدا با هدف عکاسی از خالکوبیهــا به جســتوجو در حمامها پرداخت، به مرور توجهش به مکانی معطوف شــد که باوجود جذابیتهایش بهتدریج رو به ویرانی میرفت. عکاسی از حمامها که از ســال ۷۷۳۱ آغاز شده بود، در ابتدا به صورت سیاه و سفید انجام شد، ولی در سالهای بعد به شکل رنگی ادامه پیدا کرد. این مجموعه در حمامهای مختلفشهرستانهایایران،بهجزتهرانعکاسیشده است. نمایشگاه حاضر، حاصل 6سال کار و عکاسی او است. از سال09 تا .96 بیش از 25 تابلو با ابعاد و نگاههای مختلف از یک مکان. مکانی کــه مردانی با چهرهها و حاالت مختلف را در خود جای داده. پس عکسهای او حاصل ترکیب فضا و فیگور است. ترکیبی روایتگر از فضا و روابط اجتماعی در ایران.او متولد سال 94۳۱ و در رشتهعکاسیتحصیلکردهاستواینطورکهپیداست عالقه زیادی به موضوع نوستالژی دارد، زیرا قبل از این تجربیاتی در این زمینه داشته است، مانند نمایشگاه کبریتهایشباعنوان«آتیشداری؟»«هوشمندزاده» عالوهبر عکاسی، نویسندگی هم میکند. آخرین اثر او با نام «روی خط چشم»، مجموعه داستانیای است که امسال توسط «نشر چشــمه» منتشر شده است. گویا بعضا تجربه نقاشی هم داشته و تمام این سه هنر را میتوان در عکسهای نمایشــگاه «خشک!» دید. بد نیست استیتمنت او برای این مجموعه را بخوانیم: «خشــک!ها بدنهای پاک از آلودگی را میپوشانند. «خشک!»، شــاید تنها عبارت آشــنایی است که از خاطرات ناآشــنای گرمابهها باقی مانده است. گرمابه همگانی یا حمام عمومی که امروز به ســرعت درحال از بین رفتن است، در ایران از هزاران سال پیش محلی برای شستن، پیراستن و گردهماییهای هفتگی بوده است. جایی که عالوهبر شستن و نظافت و مشتومال، فرصتی برای معاشرت و نظافت مهیا میکرد. مکانی که به جز پاککردن زندگان؛ شاهد تولد، مرگ، آیینهای مختلف و بسیاری از رویدادهای مهم تاریخی ازجمله قتلها و توطئههای متعدد بوده اســت و امروز بینهها و داالنهایش تمام این خاطــرات مبهم را درون خود همچون رازی پنهان کردهاند.» برای مشاهده قصه او از گرمابههاییکهرفتهوآدمهاییکهدیدهاست،بهگالری «ایجی»بروید.عکسهای«پیمانهوشمندزاده»روی دیوارشمارابهسمتجاییپرتابمیکندکهیاندیدهاید یا سالها از آن گذشــته و جز خاطرهای برایتان باقی نمانده اســت. این گالری در زعفرانیه، خیابان مقدس اردبیلی،خیابانپسیان،شماره۳واقعاست.تاسومآذر برایبرایرفتنبهایننمایشگاهفرصتدارید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.