بازیگران سینما و تلویزیون در گفت و گو با «شهروند» از اولویت کمک به زلزلهزدگان گفتند باید‌از‌این‌حادثه‌عبور‌کنیم‌

Shahrvand Newspaper - - فرهنگ و هن -

افشین هاشمی: تبلغ کمکنکردن به هاللاحمر سادهلوحی است حسین دهباشی: برخی از بازیگران به فضای بیاعتمادی دامن زدند داریوش فرهنگ: جلسهای داریم تا ببینیم چه کاری میشود، انجام داد الهام پاوهنژاد: وقت پاسخگویی ندارم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.