وقت دعواهای سیاسی نیست

پرستو گلستانی در گفتوگو با «شهروند»

Shahrvand Newspaper - - فرهنگ و هن -

پرستو گلســتانی، بازیگر ســینما و تلویزیون که با تأثیر از واقعه زلزله در غرب کشور، با «شــهروند» به گفتوگو نشسته بود، گفت: من روز چهارشــنبه ســاعت یازده در محل جمعآوری کمک برای زلزلهزدگان در خیابان کارگر جنوبی که توســط هاللاحمر استان تهران مشخص شده است، حاضر خواهم شد و بخشی از کمکهایی که دوســتان زحمت تهیه آن را کشیدهاند، برای ارسال به مسئوالن تحویل خواهم داد و شــاهد بارگیری آن خواهم بود.گلستانی که به وضعموجودکمکرسانیازمراکزمختلفنقدداشت،افزود:نمیدانم این چه معنایی میدهد که این همه خیریه و سازمان غیردولتی وارد موضوع شدهاند و کمکهای مردم را جمعآوری میکنند و به صورت خودسرانهراهیمناطقزلزلهزدهمیشوند.کاریکهآنهامیکنندهر چند از روی خیرخواهی است اما درواقع در روند کمکرسانی اخالل ایجاد میکند. من دوشنبه شب شخصا در محلی که هاللاحمر برای جمعآوری کمکهای مردمی مشــخص کرده است، حاضر بودم و میدیدم که چطور دارند زحمت میکشــند. اگر دیگر سازمانهای مردمنهاد هم میخواهند کمک کنند، ایرادی ندارد اما بیایید اجازه دهیم وقتی کمکها جمعآوری شــد، توزیع آن از یک مرکز انجام شود. متاسفانه به این دلیل که هر گروه سرخود دارد کمک میکند نظم کمکرســانی در روستاهای کرمانشــاه به هم ریخته است. به گفته این بازیگر سینما و تلویزیون، من با دوستان هاللاحمری در کرمانشاه در ارتباط هستم و آنها میگویند متاسفانه فضای به وجود آمده باعث شــده ما ندانیم کدام روستا کمکهایش را دریافت کرده است؛ این میشود که ناگاه میبینید در یک روستا دو بار کمکهای ارسالی تخلیه میشــود و یک روستا هم هیچ کمکی دریافت نکرده است.گلستانیتأکیدداشتکهبیاییداینفضاراساماندهیم.وقتیما کمکها را از یک مرکز سامان دهیم، دیگر این اتفاق نمیافتد که یک کامیونتنهادرجادهراهبیفتدونهایتاآنرادزدانغارتکنند.

این بازیگر ســینما و تلویزیون افــزود: هاللاحمر یک جمعیت مردمنهاد معتبر اســت و از قبل هم بوده؛ این سازمان با پرچم صلح برافراشته شده اســت و کمکهای مردم در این نهاد هرز نمیرود، گم هم نمیشــود و هر ریال آن حســاب و کتاب دارد و با نظارت به آسیبدیدگان تخصیص پیدا میکند. به گفته او: مردم اگر به دلیل فضای ایجادشده در شــبکههای مجازی و ... شک و شبههای دارند، خودشانمیتوانندبهمراکزاعالمشدهمراجعهکنندوازنزدیکشاهد فعالیتهایاینمراکزباشند.خودبچههایهاللاحمرهمبارهابهمن گفتهاند که به مردم بگویید که بیایند به این مراکز هم نظارت کنند واگرهمتمایلداشتنددریکفعالیتداوطلبانهبهماکمککنند.

پرستو گلستانی ادامه داد: متاســفانه برخی در این فضا شروع به دعواهای سیاســی کردهاند. همه ممکن است درباره موضوعی مثل مسکن مهر حرف داشته باشــیم؛ اما آن موضوع وقتش االن نیست بگذاریم در یک فضای همدلی کار انجام شود، بعد بهموقع درباره این موضوعات حرف میزنیم. او گفت: متاســفانه همیشه در این مواقع فضای همدلی در میان ما لطمه میبیند و نمیدانم چرا این مواقع یاد دعواهایسیاسیمیافتیم.منمعتقدمبرایدعوایسیاسیبعداهم فرصتوجودداردامااالنفقطبایدبهفکرآسیبدیدگانباشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.