برزخ ديپلماسی

Shahrvand Newspaper - - صفحه اول - محمود اشرفی روزنامه نگار

آشفتگی ديپلماتیک منطقهای پی آمد دوران پسا جنگ سرد اســت. اين آشفتگی در منطقه خاورمیانه نمود بیشتر داشته و بحران سوريه آشكارترين نشانه آن اســت. در شــرايط نوين كه به مثابه دوران گذار و رسیدن به تعادل استراتژيک منطقه است، ديپلماسی كشورها دچار فراز و فرود و نابسامانی میشود. در اين زمینه شــرايط امروزين عربستان سعودی مثالزدنی است. میزان وابســتگی به قدرتهای بزرگ شاخص بر هم خوردن تعادل اســتراتژيک و ديپلماســی هر كشور است. عدم تعادل استراتژيک در منطقه برآيند ديپلماسی ناكارا و شیوههای نادرست كنش سیاسی كشورها و بهويژه وابســتگی آنها در دوران جنگ سرد است. اين شــرايط و منظومه رفتار سیاسی در نهايت كشــورهای بحرانزده را به مركز بحرانهای فراملی تبديل میكند. در اين فرآيند كشورهای دچار بحران ديپلماتیک در آغاز در سطح ملی با نابسامانی روبهرو شده و ســپس به كانون ايجاد تنش منطقهای تبديل میشوند. دگرگونیهای سیاسی عربستان سعودی و رفتار سیاسی تصمیمسازان سیاسی اين كشور ويژگی آشكارايندوراناست.عربستانسعودیاكنوندرگیر دگرگونی گســترده درون حاكمیتی بــوده و كنش ديپلماتیک غیرمسالمتآمیز آن در راستای دخالت نظامی در ساير كشورها بهويژه يمن است. دگرديسی سیاسی عربستان ســعودی برآمده از آشفتگی ملی و كنشهایديپلماتیکناسنجیدهاست؛كنشهايیكه همراهیتمامیكشورهایكرانهجنوبیخلیجفارسرا به دنبال نداشته است. اين رفتار سیاسی نشانگر دوران گذار سیاسی اين كشور است؛ گذاری كه سرانجام در نقطهای به تعادل استراتژيک میرسد اما نقطه تعادل استراتژيک عربســتان ســعودی در نقطهای بسیار پايینتر از خواســت حاكمان اين كشور خواهد بود و اين به مفهوم كاهش توان ملی و قدرت منطقهای اين كشور است. تعادل استراتژيک خاورمیانه در نقطهای نزديک به منافع ايران به تعادل خواهد رسید؛ زيرا رفتار سیاســی و كنشهای ديپلماتیک ايران در چهار دهه اخیر متأثر از پی آمدهای پايان جنگ سرد نبوده است. سیاست رسمی و اعالمشده ايران در دوران اوج جنگ سرد نیز همواره در راستای سیاست موازنه منفی بوده است. پايان جنگ سرد دوران برزخ ديپلماتیک برای بسیاری از كشورهای منطقه بهويژه عربستان سعودی و تركیه اســت. ايران بركنار از خیزآبها و طوفانهای دورانپساجنگسردبودهواينرازتبديلشدنايرانبه گرانیگاهامنیتونقطهاصلیتعادلاستراتژيکمنطقه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.