تصویب طرح خرید خانه هوشنگ ابتهاج

Shahrvand Newspaper - - صفحه اول -

عضوشورایشهررشتازتصويبطرح دوفوريتی خريد خانه هوشنگ ابتهاج و گلچین گیالنی در رشت خبر داد. پس از انتشار خبرهايی دربارهاحتمالتخريبخانهپدریهوشنگابتهاج (ه. ا. سايه) در زادگاه شاعر و كشوقوسهايی كه درباره ثبتملیشدن اين خانه وجود داشت، رضا رسولی،عضوشورایشهررشتازتصويبطرحی خبر داد كه الزام شــهرداری رشت به خريد خانه زادگاه هوشنگ ابتهاج و گلچین گیالنی در محله استادسرا و تبديل آن به «بنیاد شعر و غزل سايه» رادرپیخواهدداشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.