بررسی اولویتهای توسعه فضای مجازی سال ۷۹ با حضور رئیسجمهوری

Shahrvand Newspaper - - سیاست -

در جلسه شــورای عالی فضای مجازی که به ریاســت حجتاالســالم حســن روحانی، رئیسجمهوری برگزار شــد، چارچــوب و مبانی اولویتهای مطرح برای توســعه فضای مجازی در سال 97 مورد بحث و بررســی اعضا قرار گرفت. بر اساس طرحی که برای این منظور در شورای عالی فضای مجازی مطرح است، اقتصاد فضای مجازی با رویکرد ایجاد اشــتغال اولویت اصلی توسعه فضای مجازی در ســال 97 است که از جلســه آینده این شورا به شکل محتوایی مورد بررسی و مفاد آن مورد تصویبقرارخواهدگرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.