گفتوگویملیقابلدفاعاست

با حوادث خانوادگی که اخیرا رخ داد، حصر به نوعی برطرف شد حرفهای احمدینژاد وجاهت قانونی ندارد

Shahrvand Newspaper - - سیاست -

شهروند|محمدباقرنوبختدرنشستهفتگیخود کهبیشترمتمرکزبربحثبودجه،یارانهنقدیونوسانات نرخ ارز بود، در پاسخ به سواالت خبرنگاران نقبی هم به مهمترین مسائل سیاسی روز زد؛ ماجرای نامه محمود احمدینژاد، برجام و سوال از رئیسجمهوری و مسأله رفع حصر ازجمله مواردی بود که ســخنگوی دولت به تشریح آنها پرداخت. سخنگوی دولت در مورد ماجرای حصر بر این اعتقاد است که اتفاق رویداده در روزهای اخیر در خانواده محصوریــن فرآیند «رفع حصر» را باز کردهاست.

محمدباقــر نوبخت در پاســخ به ســوال خبرنگار «شهروند»کهآیاتاپایانسالرفعحصرانجاممیشود؟ اظهار کرد: آرزو میکنیم این اتفاق هر چه زودتر بیفتد مخصوصا اینکه به خاطر اتفاقی که برای خانواده این عزیزانپیشآمد،حصربرطرفشود.آرزویماایناست که وحدت و صمیمیت ملی بین همه پیش بیاید. وی افزود: انشاءاهلل زمان همه چیز را حل میکند و خیلی چیزهارانشانمیدهد.مثلهمیناتفاقیکهمنبایک جمله از کنار آن گذشــتم (اشاره نوبخت به واکنشش نسبتبهسوالیدرموردنامهاحمدینژادبهرهبریبود). برای برخی دوســتان و عزیزان هم که کجروی کرده و اقداماتیانجاممیدهندکهخودشانونظامرابهدردسر میاندازند، آرزو میکنم آنها هم منافع ملی را تشخیص دهند. ما دشمن زیاد داریم و نباید در داخل به جان هم بیفتیم امیدواریم حصر هر چه زودتر به پایان برسد. وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره واکنش دولت به نامه احمدینژاد به رهبری گفــت: این حرف وجاهت قانونی ندارد و در حدی نیســت که وقتی از این جلسه دربارهاینحرفهااختصاصیابد.

افراددغدغهایبرایقطعیارانهخود

نداشتهباشند

وی همچنین با اشاره به ویژگیهای بودجه79 گفت: بهرهگیــری از روش بودجهریــزی مبتنی بر عملکرد دستگاهها، تعیین بودجه حداقل 340 ردیف و دستگاه براساس قیمت تمام شــده، واگذاری اختیارات ملی به استانها، شفافشدن ردیفهای متفرقه، مورد تأکید قرارگرفتن اولویتهای برنامه ششم در بودجه، مدنظر قرار دادن سیاســت کاهش فقر مطلــق برخی از این ویژگیها اســت. وی ادامه داد: مجلس با اصالح روش پرداخت یارانه نقدی و غیرنقــدی آن طور که مد نظر دولتبود،موافقتنکردامادستدولترابازگذاشتکه اگر دولت خواست اصالحی در آن انجام دهد یا با همین روشموجودپرداختیارانههاراادامهدهد؛البتهتصمیم دولت هم این است که عموم مردم یارانه دریافت کنند مگر احراز شود که کسی پردرآمد یا ثروتمند است که مجلس هم در این زمینه با دولت همکاری کرد و ما این روش را برای سال آینده ادامه میدهیم و افراد دغدغهای برایقطعیارانهخودنداشتهباشند.

اگرمنافعملیماتأمیننشودیکلحظههمدر

برجامنمیمانیم

نوبخت همچنیــن در مورد اظهــارات ترامپ درباره خروج از برجام و مواضع ایران در این زمینه عنوان کرد: او دمدمی مزاج و تازه کار است؛ اما مواضع دولت با صراحت بیان شده اســت که اگر منافع ملی ما تأمین نشود یک لحظههمدربرجامنمیمانیم.اینموضعموضعکلنظام بوده و بسیار قاطع است. اروپا هم همواره ابراز امیدواری میکند که کاستیهای آمریکا را در این زمینه برطرف میکند.سخنگویدولتدرخصوصهمراهیانگلیسبا آمریکادرشورایامنیتبرایتصویبقطعنامهعلیهایران به بهانه موضوع یمن گفت: انگلیس همیشــه با آمریکا همراه بوده است، البته یکی از موفقیتهای برجام این بود که بین یاران جانی اختالف انداخت و برجام توانست یکپارچگی اروپا و آمریکا را از بین ببرد؛ ما همان مواضع منطقی،مستقلوحقطلبانهطول04سالگذشتهخود را ادامه میدهیم و ملت ایران در این زمینه پیروز است. خبرنگاری از نوبخت پرســید که برخی رسانههای آمریکایی اعالم کردندآمریکااصلبرجامراپذیرفته اما سه شرط برای ادامه آن گذاشته واروپاهمباآمریکاهمراهیمیکند موضع دولت دراینباره چیســت که وی در پاسخ اعالم کرد: برجام همینی اســت که االن هست؛ نه یک کلمه باالتر نــه پایینتر ما به تعهدات خــود در برجــام پایبند هستیم؛ البته ممکن است اروپا در سایر مسائل نظرات دیگری داشته باشدوسیاستشبامامتفاوتباشد. به طور مثال به بهانه موضوع کذب تحویل سالح به ارتش یمن، جلسه میگذارند در حالی که عربستان با همین سالحهای غربی در یمن جنایت و کودککشی میکند. این مواضع قابل تمسخر است زیرا آشــکارا حق را نادیده میگیرند. تصمیم ما درباره برجام کامال مشخص است. نوبخت همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا سیاست کشور در زمینه رقابت با ورزشکاران رژیم صهیونیستی تغییر خواهد کرد، گفت: شایدنیازباشدبازبینیمجددیدرسیاستهایخوددر هر موردی داشته باشیم، اما االن هیچ سیاستی متفاوت از گذشته نیست، ولی اگر سیاست جدیدی اتخاذ شود، حتماآنرااعالممیکنیم. اعضایدولتلیستاموالخود رابهرئیسقوه

قضائیهتحویلمیدهند نوبخت همچنیــن در مورد لــزوم گفتوگوی ملی خاطرنشــان کرد: گفتوگوی ملی مورد تأیید دولت است و در مسیر اجرای منشور حقوق شهروندی کامال قابل دفاع است و ما تالش میکنیم سازوکارهای آن را فراهم و آن را هدفمند و نظاممند کنیم. وی در پاسخ به این پرسش که موضع دولت درباره اعاده اموال نامشروع مسئوالن چیســت، تصریح کرد: ما حتما موافق این طرحیموقطعاباآنمخالفتنمیکنیم،البتهحرفهای کارشناســی خود را بیان میکنیم. اعضــای دولت در روزهای نخســت دولت لیست اموال خود و خانوادههایشــان را به رئیس قــوه قضائیه تحویل میدهند. البته کسانی مثل من که در دولت دوازدهم هم حضور داریم باید اموال خود را ارایه کنیم تا افزایش پیش از حد نداشــته باشــد. ما از این طرح اســتقبال میکنیم و به قانون هــم در این زمینهنیازنداریم. باسوداگرانبرخوردمیکنیم

نوبختدرموردنوساناتقیمت ارز و برنامه دولــت برای کنترل نــرخ آن گفت: سیاســت دولت این نیســت که پول ملی تضعیف شود. این یک حرف غیرواقعی، انتزاعی، کذب و نادرســت است که دولت خواهان این است که نرخ دالر باال برود تا پولی به دست آورد. سیاست ما مهار تورم است که به ثبات نرخ ارز نیاز دارد.اکنونهمهباورکردهاندکهدولتخواهانافزایش قیمت ارز نیست. نوبخت تأکید کرد: اما اگر قرار باشد هر کســی بخواهد برای حفظ قدرت مالیاش، ریالی را به دالر تبدیل کند اگر بــه خزانه آمریکا هم متصل شویم دچار مشکل خواهیم شــد. درواقع باید جایی نگران باشیم که بخواهیم ریال را به دالر تبدیل کنیم و این مســأله نرخ ارز را افزایش میدهد البته داللها هم از این وضع خوششان میآید، بنابراین اقدام بانک مرکزی برای مقابله با داللها سنجیده و درست بود. ما باسوداگرانبرخوردمیکنیمامانمیتوانیمباکسیکه میخواهد ریال را به دالر تبدیل کند، امنیتی برخورد کنیم. بازار ارز بازار پرریســکی است و از نظر دولت هم امنیتی است زیرا بحث پول ملی ما آنجا مطرح است. نوبخت درباره افزایش قیمت برخــی کاالها به بهانه افزایش نرخ ارز، تصریــح کرد: افزایش قیمتها به این

تصمیم دولت هم این است که عموم مردم یارانه دریافت کنند مگر احراز شود که کسی پردرآمد یا ثروتمند است که مجلس هم در این زمینه با دولت همکاری کرد و ما این روش را برای سال آینده ادامه میدهیم و افراد دغدغهای برای قطع یارانه خود نداشته باشند

دلیل مورد تأیید ما نیست زیرا اگر امروز ارز 01درصد افزایش یابد، نباید قیمــت کاالی انبارها افزایش یابد. این ســوداگری و گرانفروشی اســت البته کسبه ما افراد شریفی هستند ولی ما با افزایش قیمتها به این دلیل برخورد خواهیم کرد. وی همچنین درباره مدت برقراری ســود 02درصد سپردهها بیان کرد: سیاست بانک مرکزی براســاس شــرایط و اقتضائــات انجام میشود.افزایشسودسپردهموقتیودوهفتهایاست. ما برای سال آینده میخواهیم 37هزار و 004میلیارد تومانبرایایجاداشتغالسرمایهگذاریکنیم،بنابراین معتقدیم باید سرمایه برای سرمایهگذاران ارزان باشد. دولت عالقهمند است چرخ سرمایهگذاری روان باشد واگرافزایشنرختسهیالتباعثکندیسرمایهگذاری شود، میتوانیم آن را جبران کنیم. اگر نرخ تسهیالت باال بــرود ما کمک میکنیــم و نمیگذاریم پول ملی تضعیفشود.

سوالازرئیسجمهوریحقنمایندگاناست

نوبخت در پاســخ به اینکه آیا دولــت با طراحان ســوال از رئیسجمهوری گفتوگویی داشته است؟ خاطرنشان کرد: ســوال کردن حق نمایندگان است که در هیچ دورهای مثل اکنون اینگونه سوال انجام نشده است. دولت میتواند پاسخ ســواالت را بدهد و ما هم آماده جواب دادن هستیم. نمایندگان دولت ازجمله رئیس بانک مرکزی، معــاون امور اقتصادی رئیسجمهوری و وزیر اقتصاد در کمیسیون مربوطه مجلس حضور یافتند و به سواالت پاســخ دادند اما این سوال مطرح میشــود که چرا رکود وجود دارد که جواب رئیسجمهوری هم این اســت که رشــد اقتصادی منفی را ما چند فصل اســت که مثبت و در یک مقطع هم آن را دو رقمی کردیم. این چه سوالی است مطرح میشود؟ وی در پایان گفت: یا در رابطه باموسساتمالیسوالمیشودکهآیاانتظارایناست کهرئیسجمهوریبگویداینموسساتمالیدردوره قبل از دولت یازدهم به وجود آمده و رئیسجمهوری بیایدریشهآنهارامطرحکند،اینکهسوالنمیخواهد وباتحقیقوتفحصبهراحتیقابلتشخیصاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.