حقوقشهروندیکسانیکهقانونرا زیرپاگذاشتهاندنیزبایدرعایتشود

دستیارویژهرئیسجمهوري:

Shahrvand Newspaper - - سیاست - ایسنا|

دســتیار ویــژه رئیسجمهوری در امور حقوق شــهروندی گفت: رعایت قانون و حقوق شهروندی برای کسانی که حتی قانون را زیر پا گذاشتهاند نیز الزامی است و ضرورت دارد تا ضابطین و پلیس آموزش دیده باشــند و این موضوع را از طریق وزیر کشــور پیگیری کردم. شــهیندخت مــوالوردی در ارتباط با اخباری مبنی بر ضربوشتم دستگیرشدگان جریان موســوم به «دختران خیابان انقالب» گفت: رعایت قانون و حقوق شــهروندی برای کســانی که حتی قانون را زیر پا گذاشــتهاند نیز الزامی اســت. ضرورت دارد تــا ضابطین و پلیس آمــوزش دیده باشــند و این موضوع را از طریق وزیر کشــور پیگیری کــردم. او با اشــاره به ضرورت توجه به حقوق اقلیتهای دینی و تالشهایش برای حل مســأله سپنتا نیکنام، اظهار کــرد: امیدواریم در این پرونده به نتیجهای که همه پیگیر آن هستند، برسیم چون روند طوالنی شد، شورای عالی استان نیز ورود کرد تا تعیین تکلیف شود؛ پیگیریهای ما هم ادامه دارد. موالوردی در رابطه با اخباری که سایت مشرق منتشــر کرده و بر مبنای آن عنوان شده اســت اکانت جعلی توییتر که وی به مراتب وجــود آن را تکذیب کرده توســط خودش کنترل میشــود، اظهار کــرد: فقط میتوانم ابراز تاسف کنم که به ذهنشان چنین تحلیلی میرسد، این اکانت با استفاده از اسم و عکس من خیلیها را به اشتباه انداخته است. او گفت: مــا اقدامات قانونــی را در این رابطه انجام دادیم و این موضوع را از طریق پلیس فتا در دادگاه پیگیری میکنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.