هشدار مشاور فرمانده کل سپاه به مداحان

Shahrvand Newspaper - - سیاست -

مشاور رســانهای فرمانده کل سپاه ضمن هشدار نســبت به برنامههای دشــمن برای ایجاد فتنه داخلی گفت: مشکالت حاکم در کشور در پی مدیریتناکارآمدمدیرانپیردولتاست.حمیدرضا مقدمفر،مشاوررسانهایفرماندهکلسپاهدرهمایش سراسری مسئوالن استانی سازمان بسیج مداحان و فعاالن عرصه ستایشگری اهلبیت علیهمالسالم با اشاره به اهمیت فعالیت هیأت مذهبی اظهار داشت: امروز هیأت مذهبی یکی از فرصتهای نظام انقالب اسالمیاست.اوادامهداد:منویاترهبرمعظمانقالب در دیداری که هر ساله با جامعه مداحی دارند، نشان از اهمیت این عرصه دارد؛ در کنار فرصتها دشمن خیلی آرام و پنهان برنامههایی را برای اثرگذاری در اینعرصهبهاجراگذاشتهاست؛بهطوریکههرکس متوجه این برنامهها نمیشود. مقدمفر با بیان اینکه دشمن میخواهد جلســات مذهبی را کماثر کند، افزود: در این میان رسالت بسیجیان جامعه مداحی بسیار مهم است و بسیج مداحان رسالت مراقبت را بر عهده دارد. او با بیــان اینکه جامعه مداحی باید مراقب باشد که آلوده به نیرنگهای دشمن نشوند، اظهار داشت: در قشر مداح اهلبیت(ع) حساسیت 10 برابر اســت، چرا که مداحان خود بر جامعه اثر گذارند. مشاور رســانهای فرمانده کل سپاه در ادامه گفت: ذاکر اهلبیت(ع) به تنهایی یک رسانه چهره بهچهرهاست.پسبایدازاینجایگاهاثرگذارمراقبت شود و بسیج مداحان باید در حفظ و حراست از این جایگاهپرچمدارباشد.ویتصریحکرد:سازمانبسیج جامعه مداحان باید در برابر هجمههای دشمن قد علمکندودربرابرلجنپراکنیهایرسانهایهمچون بیبیسی باید پاسخی شکننده دهد تا ذهن مردم نسبت به جامعه مداحی متشنج نشود. مقدمفر به ظهور جریانهای انحرافی در جامعه مداحی اشاره کرد و گفت: امروز جریانهایی همچون فرقه صادق شــیرازی با پولهای آلوده انگلیســی مداح جذب میکند و در کشــورهای اروپایی اقــدام به برپایی هیأت میکند که حاصل این مراسمات چیزی جز تشیعانگلیسینیست.مشاوررسانهایفرماندهسپاه پاســداران خطاب به مداحان گفت: فعاالن جامعه مداحی باید احتیاط کنند، عوامل بیگانه در انتظارند تا راه نفوذی پیدا کرده و ذاکر اهل بیت را به انحراف بکشانند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.