فراربهسمتجلوومقصرراتکثیرکردن

Shahrvand Newspaper - - سیاست -

مهر نوشــت: رئیس جبهه پیروان خــط امام(ره) و رهبری گفت: امید داریم که احمدینژاد هم مثل همه شــهروندان اگر حرف عاقالنهای دارد، از طریق تریبونهایرسمیعنوانکند.محمدرضاباهنرعصر دیروز در نشست خبری در پاســخ به سوالی درباره مواضع اخیر محمــود احمدینژاد رئیسجمهوری ســابق اظهار کرد: هر از چندگاهی احمدینژاد سر زبانها میآید و شاید یکی از تئوریهای ایشان هم اینباشدکهعالقهداردرویآنتنبماند.باهنرتصریح کرد: احمدینژاد مسئولیتهای بســیار بزرگ در 04سالگذشتهداشتهاست.رئیسجمهوریدرنظام ما پس از رهبری اختیارات زیادی دارد؛ حاال اینکه چنین کسی بعد از مدتی اپوزیســیون شود، جای تعجبوگالیهدارد.رئیسجبههپیروانخطامام(ره) و رهبری تصریح کرد: عدهای معتقدند که بسیاری از مشکالتی که االن داریم، ریشه در همان هشتسال دارد. اینکه احمدینژاد هر روز برود جایی و حمله و هجمهای بکند و با این بهانه کلیت نظام را زیر سوال ببرد،خوبنیست.باهنرگفت:احمدینژاددرگذشته توهمهایی داشــت و ما هم وقتی درباره رفتارهای ایشان ســوال میکردیم، ما را به آینده وعده میداد. هرکسی برای خود، نقطه اوج و افولی دارد و همه ما باید به سنتهای الهی تن بدهیم و اینکه بخواهیم به هر بهانهای روی آنتن باشــیم، ولو به قیمت حراج دستاوردهای گذشته نظام، جای گالیه است. وی با اشارهبهتالشبرخیرسانههابرایوادارکردنجریان اصولگرایی جهت برعهدهگرفتن مسئولیت اظهارات احمدینژاد و کارنامه گذشته وی، گفت: اینکه پس ازهرصحبتاحمدینژاد،عدهایتالشکنندبگویند چه کسی طرفدار و چه کســی مخالف احمدینژاد بوده، این هم نوعی فرار به ســمت جلــو و مقصر را تکثیرکردناست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.