معمایرأیاحمدینژاددرانتخابات۶۹ باطلهبودیاصحیح؟

Shahrvand Newspaper - - سیاست - نوشت:

خبرآنالین یادداشتهایتلگرامیدوروزمکرر مدیرمسئول روزنامه جوان علیه محمود احمدینژاد، از جانباوبیپاسخنماند.کانالتلگرامیمحموداحمدینژاد درپاسخبهمدیرمسئولاینروزنامهعنوانکرد:چهکسی رأی احمدینژاد را دیده که مدعی هســتید، رأی باطله داده؟! عبداهلل گنجی مدیرمســئول روزنامه اصولگرای جوان، صبح دیــروز در کانال تلگرامی خــود در انتقاد از اقدامات چنــد وقت اخیر محمود احمدینژاد نوشــت: موسوي در حصر به یکي از کاندیداي تأییدشده نظام رأی داد اما احمدينژاد و دوســتانش رأي باطله دادند و اصرار داشــتند دوربینها هم ضبط و منتشر کنند. این جمله همچون سایر انتقادات به محمود احمدینژاد خیلی زود واکنش دولتمردان بهار را برانگیخــت. چه آنکه کانال تلگرامی محمود احمدینژاد با انتشــار تصویری از تیتر برگزیده یکــی از خبرگزاریها برای یادداشــت عبداهلل گنجی، این ســوال را مطرح کرده اســت چه کسی رأی احمدینژاد را دیده که مدعی هستید رأی باطله داده؟! با ردصالحیتشدن این دونفر، روز انتخابات بهترین زمان برایثبتواکنشاحمدینژادیهابهردصالحیتیبودکه خیلی به مذاقشان خوش نیامد. محمود احمدینژاد که در آن روز هم با همراهی چند تن از یاران همیشــگیاش پای صندوقهای رأی رفته بود، نامــش روی برگه رأی حمید بقایی قرار گرفت. معاون اجرایی رئیس دولت دهم برگه رأی خود را در مقابل دوربینها باال گرفت تا اعتراض خود به عدم تأیید صالحیت محمود احمدینژاد را علنی کند، اما در این میان معلوم نشد که احمدینژاد در برگه رأی خود نام چه کسی را نوشته است. خبر دیگری هم که درهمانروزمنتشرشد،دالبراینکهمحموداحمدینژاد نه همزمــان با حمید بقایــی بلکه در آخرین ســاعات رأیگیری، برگه رأی خود را بــه داخل صندوق انداخته است. با این حال، اگرچه میتوان گفت که اعتراض کانال احمدینژاد در انتســاب رأی باطله به رئیس دولتهای نهم و دهم درست اســت، اما چطور میتوان باور کرد که باوجودسطحباالییازهماندیشیکهبینحلقهچندنفره احمدینژادیهــا وجود دارد، نظر او بــا یارانش، نزدیک نباشد و برخالف حمید بقایی به یکی از کاندیداهای تأیید صالحیتشده شورای نگهبان رأی داده باشد؟ مردی که مدتهاست به اعتراض برخاسته و از قوهقضائیه تا شورای نگهبانوسایرنهادهاراموردهجمهقرارمیدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.