ازدانشگاهآزاداخراجشدم

Shahrvand Newspaper - - سیاست -

اعتمادآنالین نوشت: اســتاد علوم سیاسی گفت: اگر 52سال در مرغداری کار میکردم، شأن بیشتری برایم قایلمیشدند.صادقزیباکالماستادعلومسیاسیاعالم کرد: بنده را عمال از دانشــگاه آزاد اســالمی واحد علوم تحقیقات اخراج کردهاند. به این معنــا که بنده حدود 52سال با دانشگاه آزاد همکاری داشتهام و از سال 1386 یعنی از 01سال پیش بهعنوان عضو پارهوقت دانشکده حقوق و علوم سیاســی، واحد علوم تحقیقات بودم و در سال 1390 هم تقاضای رسمیشــدن کردم که گروه علوم سیاســی این واحد با درخواست من موافقت کرد و آن را برای مسئوالن دانشگاه آزاد ارسال کرد. او اضافه کرد: جالب است که هیچکســی، نه شفاهی و نه کتبی چیزی را به مــن اعالم نکرد و نگفت که شــما را اخراج کردیم. زیبــاکالم درباره اینکه چگونــه متوجه اخراج خود از دانشگاه آزاد شده اســت، تصریح کرد: از اینکه حقوق بهمنماه من را پرداخت نکردند، متوجه شدم که اخراجمکردهاند.دانشگاهآزادبرایاستادیکه52سالبا آن همکاری میکرده است، اینقدر ارزش و احترام قایل نیست که بگوید ما شــما را کنار گذاشتهایم و به قرارداد همکاری شــما پایان دادهایم. من باید از طریق اینکه حقوق بهمنماهم پرداخت نشــده، متوجه بشوم، ولی چون من اواخر بهمن متوجه شــدم، درحالیکه از اول بهمن ترم شروع شده بود، آمدند گفتند که شما کالست را تــا پایانترم ادامــه بدهید ولی حق شــما به صورت حقالتدریس پرداخت میشود و حقوق اصلی شما قطع میشود و طبیعی است که از ترم بعد حقالتدریسی هم حذفمیشودودرسرابهمننمیدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.