امیدوارمزودترمسألهحصررفعشود

محمدرضاعارف:

Shahrvand Newspaper - - سیاست -

رئیس فراکســیون امید مجلس ابراز امیدواری کرد که هر چه زودتر مسأله حصر رفع شــود. محمدرضا عارف نماینده تهران در آخرین توییت خود نوشت: نقش و سهم آقایان موسوی و کروبی در انقالب غیر قابل انکار است. هر دوی این عزیــزان یک عقبه قوی در انقالب دارند. امیدوارم هر چه زودتر مســأله حصر که باعث چالشهایی درون خانواده انقالب شــده، حل شود. عارف همچنین گفته است: مجتبی ذوالنور، نماینده مردم قم در مجلس و جانشین سابق نماینده ولیفقیه در سپاه، از کسانی است که تالش میکند مسأله حصر هر چه زودتر حل شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.