روسیه در دورزدن تحریمها به کرهشمالی کمک میکند

Shahrvand Newspaper - - جـهـان -

دونالد ترامپ، مســکو را به تضعیف تحریمهای بینالمللــی و تحریمهای آمریکا علیه کرهشمالیمتهمکرد.دونالدترامپ،رئیسجمهوری آمریکا در جمع فرمانداران ایالتها در کاخ ســفید، چین را برای اقداماتش در راســتای اعمال فشار بر فعالیتهای اقتصادی کرهشمالی تحسین کرد اما گفت، «روســیه چیزی را که چین، کرهشمالی را از آن محروم کرده، تأمین میکنــد.» ترامپ عالوه بر روســیه، از جورج بوش، بیل کلینتون، جورج بوش پسر و باراک اوباما، روسایجمهوری پیشین آمریکا نیز به دلیل عدم تســلط بر کرهشمالی انتقاد کرد و گفت: «آنان باید مدتها پیش از آنکه من به اینجا برســم، این مشــکل را حل میکردند.» وی افزود: «دولت بوشها هیچ کاری نکرد، هر دوی آنها. دولت اوباما میخواست کاری کند. او به من گفت، این تنها و بزرگترین مشکلی است که کشور با آن روبهروست اما آنان نیز کاری نکردند. حل این مسأله در آن زمان بسیار سادهتر از حاال بوده است.» ترامپ اظهار کرد: «آنان میخواهند مذاکره کنند، ما هم میخواهیم مذاکره کنیم، اما تنها تحت شرایطی که گفتیم. در غیر این صورت ما مذاکره نمیکنیم. آنان 52ســال استکهدارندمذاکرهمیکنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.