خشکسالی کامل تا 8 سال دیگر

عباسعراقچی در «همایش دیپلماسی آب» خبر داد:

Shahrvand Newspaper - - جـهـان -

عراقچی:پیشبینیمیشودتاسال5202تمامکشورهایمنطقهازجملهایراندرشرایطخشکسالیکاملقراربگیرند سردارصفوی:مادرایرانبا21کشورهمسایهآبهایمشترکداریمکههممیتواندعاملتعاملباشدوهمتنش شهردارتهران:3برابرحدنرمالآبدرتهرانمصرفمیشود

عباس عراقچــی، معاون وزیــر امــور خارجه روز گذشــته در همایش «دیپلماســی آب و فرصتهای هیدروپلیتیک غرب آســیا» با تأکید بر اینکه ایران تا سال 2025 وارد خشکسالی کامل میشود، از سیاست اساسیایرانبرایممانعتازخروجآبازکشورخبرداد. عراقچی گفت: «سیاست کالن کشور در این است که جلوی خروج آب را از کشور بگیریم؛ البته به معنای این نیست که باعث تشنگی همسایگانمان شویم ولی این موضوعاحتیاجبهیکمدیریتدارد.»

دیپلماســی آب چند سالی اســت در دولت حسن روحانی و به ابتکار وزارت امور خارجه فعال شده است. هــدف از دیپلماســی آب، آغاز مذاکــرات دوجانبه و چندجانبه با کشورهای همســایه درخصوص حقآبه ایراناست.کشورهایینظیرعراقوافغانستاندراولویت نخســت قرار دارند و در مرحله بعد کشورهایی نظیر ترکمنستان،پاکستان،جمهوریآذربایجانوترکیهنیز دردامنهدیپلماسیآبقرارمیگیرند.

عباس عراقچی روز گذشــته در سخنانی با اشاره به اینکه «امــروز همه درخصوص بحــران آب به اندازه کافی اطالع دارند، گفت: «نزوالت آسمانی در کشور رو به کاهش و در مقابل آن، مصــرف آب در حال افزایش است. در گذشــته در بحث تأمین منابع آب ما بیشتر تمرکزمان به ســمت منابع آبهای زیرزمینی رفته و تالش کردهایم که از این طریق کمبــود آب را جبران کنیم، درحالیکه به موضوع مدیریت آب توجه نداشته و روی آن ســرمایهگذاری جدی انجام ندادهایم. وی با بیان اینکه «اکنون با کاهش منابع آبهای زیرزمینی روبهروهستیم»گفت:درحالحاضرموضوعدیپلماسی آب مطرح شده اســت، درحالیکه به نظر میرسد در کنار توجه به دیپلماسی آب باید روی این موضوع کار کنیم که چگونه میتوان مشــکل آب را در کشــور به صورت واقعی حــل کرد و فکری جدی درباره مدیریت مصرف آب داشتهباشیم.

این دیپلمات ارشد ایرانی گفت: همانطور که میدانیــد آب این ظرفیت را دارد که تبدیل به یک منازعه بین دو روســتا، دو شهر یا دو کشور شــود اما تاریخ نشان میدهد که موضوع آب بیشتر به جای اینکه محل درگیری باشد، به موضوعی بــرای همکاری بین کشورها تبدیل شده است. وی با بیاناینکه«مذاکرهبرسرآبهای فرامرزی و رسیدن به معاهده در مورد تقسیم منابع آبی کار راحتی نیست»، در همین ارتباط گفت: مثال معاهده هیرمند که در دهه 05میالدی بین ایران و افغانستان امضا شد، محصول دهها ســال مذاکره اســت. وی با بیان اینکه «بحث مدیریت آبهای فرامرزی موضوعی اســت که سالها جزو وظایف وزارت خارجه است و بر آن تمرکز دارد»، در بخش دیگــری از صحبتهای خود تصریح کرد: منطقه غرب آسیا به سرعت به سمت خشکسالی کامل پیش میرود. در این منطقه تنها درحال حاضر 9 کشــور هســتند که با خشکســالی کامل روبهرو نشدهاند، ازجمله ایران. ولی پیشبینی میشود تا سال 2025 تمام کشورهای منطقه ازجمله ایران در شرایط خشکسالی کامل قرار بگیرند. در چنین شرایطی همه کشورها به دنبال استفاده کامل از منابع آبی خود هســتند و اجازه نمیدهند که منابع آبی از کشورشان خارج شود. همسایگان ما این سیاست را در پیش میگیرند و ما هم این کار را میکنیم. سیاســت کالن کشور این است که جلوی خروج آب از کشــور را بگیریم. البته این سخن به آن معنا نیست که باعث تشنگی همسایگانمان شویم ولی همانطور کــه گفتم این موضوع احتیاجبهمدیریتدارد.

وی ادامه داد: شــاید در همین چارچوب الزم باشــد که در بحث کاالهای استراتژیک در کشور تجدیدنظر کنیم. اگر قبول کنیم که آب یک کاالی استراتژیک اســت، باید به این موضوع نیز توجه داشتهباشیمکهتولیدچهکاالییبهآبکمتروتولیدچه کاالییبهآببیشتریاحتیاجداردودرکناراینموضوع بحث اســتقالل غذایی نیز مطرح اســت. سید عباس

پیشبینیمیشودتاسال 5202تمامکشورهایمنطقه ازجملهایراندرشرایط خشکسالیکاملقراربگیرند. درچنینشرایطیهمه کشورهابهدنبالاستفاده کاملازمنابعآبیخودهستند واجازهنمیدهندکهمنابع آبیازکشورشانخارجشود. همسایگانمااینسیاسترادر پیشمیگیرندوماهماینکار رامیکنیم

عراقچی در همین چارچوب ادامــه داد: هلند یکی از پرآبترین کشورهاست ولی ما ساالنه مقدار زیادی آب به این کشور صادر میکنیم؛ در قالب صادرات کاالهایی کهتولیدآنهاآبزیادیراطلبمیکند.

سردار سرلشکر صفوی، مشاور مقام معظم رهبری دیگر ســخنران همایش دیروز بود. سردار صفوی نیز با اشاره به اهمیت موضوع آب میان ایران و کشورهای همسایهگفت:مانمیخواهیمدراینحوزهکاربهقدرت سخت و نظامی بکشد و باید از قدرت نرم و دیپلماسی به یکتعاملمشترکبرسیم. صفویبابیاناینکهممکن است مسأله کمبود منابع آبی به تعامل یا چالش میان کشورهاتبدیلشود،اظهارداشت:مادرایرانبا21کشور همسایه آبهای مشترک داریم که هم میتواند عامل تعامل باشــد و هم تنــش. صفوی خاطرنشــان کرد: 01میلیــارد و 002میلیون متر مکعــب آب از ایران خارج میشود که بیش از 7میلیارد آن وارد کشور عراق میشود. وی ادامه داد: ما باید با کشورهایی مثل عراق و افغانستان در اینخصوص وارد گفتوگو شویم. صفوی گفت: یکی از پروژههــای مهم درخصوص آب منطقه، پروژه گات اســت که صهیونیستها ســرمایهگذاری قابلتوجهی در آن کردهانــد. صفوی گفت: ایران یکی از خاصترین کشــورهای دنیا از نظر هیدروپلیتیک است و افغانستان نیز منشأ تحوالت آبی آینده خواهد بود. رئیس همایش ملی دیپلماسی آب و فرصتهای هیدروپلیتیک غرب آســیا گفت: ما 7رودخانه ورودی به ایــران و 14رودخانه خروجی داریــم، لذا باید توجه خاصی به این موضوع شود. صفوی خاطرنشان کرد: ما نمیخواهیم در این حوزه کار به قدرت سخت و نظامی بکشد و باید از قدرت نرم و دیپلماسی برای رسیدن به یکتعاملمشترکاستفادهکنیم.

شهردارتهران: 3برابرحدنرمالآبدرتهرانمصرفمیشود محمدعلی نجفی، شهردار تهران نیز در این همایش در ســخنانی از مصــرف بیــش از اندازه آب توســط شهروندان تهرانی گالیه کرد. وی با بیان اینکه موضوع آب درحال تبدیل شدن به یک مسأله جهانی و بحرانی است، گفت: موضوع آب باید عالوه بر اینکه به صورت بینالمللیومنطقهایموردبحثوبررسیقرارگیرد،به صورت ملی و به تبع آن در سطوح شهرهای مختلف نیز بررسی شود. وی با اشاره به میزان مصرف منابع طبیعی آب تهران گفت: امروز تقریبا سه برابر میزان طبیعی و نرمال از منابع آبی طبیعی در شــهر تهران اســتفاده میکنیم و چنانچه میزان مصرف طبیعی از منابع آب 052میلیون متر مکعب باشد متاســفانه امروز حدود 057میلیونمتر مکعب از این منابع استفاده میشود که این موضوع آثار و عوارض بســیار ســختی برای ما خواهد داشت. نجفی با بیان اینکه برخی از آثار مربوط به اســتفاده بیش از حد از منابع طبیعی آب در تهران ظهور پیدا کرده، ادامه داد: بخش عمدهای از نشســت زمین در شــهر تهران و همچنین مسأله کیفیت آب از آثار و عوارضی است که استفاده بیش از حد از منابع آبی موجببروزوظهورآنهاشدهاست.ویهدررفتبیشاز اندازه آب در شبکه انتقال آب شهری در تهران را از دیگر مسائلموردتوجهدرپایتختعنوانواظهارکرد:امروزه ازسویمسئوالنمربوطهصحبتازهدررفت03درصد آب در شبکه انتقال آب شهری میشود که این موضوع بایدموردتوجهوبررسیمسئوالنمربوطهقراربگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.