روسیه قطعنامه ضد ایرانی را وتو کرد

برای نخستینبار در شورای امنیت سازمان ملل

Shahrvand Newspaper - - جـهـان -

دوشنبهشبقطعنامهضدایرانیپیشنهادیانگلیس برای تمدید تحریمهای تسلیحاتی علیه یمن، توسط روسیه وتو شد. شورای امنیت ســازمان ملل شامگاه دوشنبه برای بررسی پیشنویسهای 2 قطعنامه علیه یمن،تشکیلجلسهداد.

پیشنویس قطعنامه اول به پیشــنهاد انگلیس و با هدفاعمالفشارعلیهایراندرپیادعاهایارسالسالح برای انصاراهلل بود که توسط روسیه وتو شد. پیشنویس قطعنامه دوم به پیشنهاد روسیه اما صرفا برای تمدید تحریمهای تسلیحاتی یمن تا فوریه9102 بود که با51 رأیتصویبشد.

در ابتدای این جلســه، معاون نماینــده انگلیس در ســازمان ملل با متهمکردن ایران به ارسال تسلیحات به یمن مدعی شــد؛ ایران برخــی بندهای قطعنامه 2216 شــورای امنیت را نقض کرده است. وی با اشاره به ادعاهای نقض تحریمهای تسلیحاتی یمن از سوی ایرانگفت؛انگلیسباپیشنهاداینقطعنامهمیخواهد اقدامات بیشــتری علیه ایران انجام شــود. این مقام انگلیسی با ابراز نگرانی از ارسال سالح به یمن، شلیک موشکهای بالستیک توسط ارتش و انصاراهلل یمن را بشدت محکوم کرد. بعد از انگلیس، نوبت به «واسیلی نبنزیا» نماینده روسیه در سازمان ملل رسید تا وضع در یمن را بسیار پیچیدهتر از تصورات همه اعضای شورای امنیتتوصیفکند.

نبنزیا تأکید کرد که روسیه نمیتواند از این قطعنامه برای تحریم یمن که انگلیــس پیشنویس آن را تهیه کرده، حمایت کنــد. وی دلیل این عــدم حمایت را اینگونه توضیح داد که رأیگیری درباره قطعنامهای کهحمایتتماماعضایشورایامنیتراندارد،میتواند باعثشکافدراینشوراشود.

این مقام روســی اما با بیان اینکــه حامی تمدید تحریمهای تسلیحاتی یمن هستند، افزود: «به همین دلیل روسیه پیشنویس قطعنامهای را پیشنهاد داد که تحریمهای یمن را تا فوریه 2019 تمدید میکند اما در آنهیچحرفیازایرانبهمیانآوردهنشدهاست».

معاون نماینــده آمریکا در ســازمان ملل بهعنوان سخنرانبعدیبهتکرارادعاهایبیاساسدربارهارسال سالح از ســوی ایران به یمن پرداخته و گفت که وتوی قطعنامهپیشنهادیانگلیستوسطروسیهفقطبهنفع ایران است. وی با ادعای اینکه ایران با نقض قطعنامه 2216 به ارسال تســلیحات برای یمن ادامه میدهد، افزود که یمنیها از ســالحهای ایرانــی برای تهدید همسایههای خود استفاده میکنند. این مقام آمریکا با اشاره به شلیک موشکهای بالستیک از سوی یمن به عربستان گفت که استفاده یمنیها از موشکهای بالســتیک علیه عربســتان میتوانــد درگیریهای گستردهتری در منطقه ایجاد کند. وی مدعی شد که ایرانبهبیثباتکردنمنطقهادامهمیدهدوروسیهنیز از آنها برای گسترش آشوب در منطقه حمایت میکند اما آمریکا هر دو را پاسخگوی اقداماتشان خواهد کرد. نماینده فرانسه در ســازمان ملل نیز با محکومکردن تالش ادعایی ایران برای ارســال سالح به یمن، مدعی شد که ایران از تحریمهای تسلیحاتی علیه یمن تحت قطعنامه6122تبعیتنمیکند.

ســخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به رفتار اشــتباه برخی از کشــورها در شــورای امنیت گفت: عملکرد آمریکا و انگلیس در سهسال گذشته در شورای امنیت غیرسازنده و در راستای مشروعیتبخشیدن به متجاوزان به یمن بوده اســت. بهرام قاسم، درخصوص تصویب قطعنامه پیشنهادی فدراســیون روسیه در شورای امنیت که براساس آن کار کمیته کارشناسان یمن به مدت یکســال تمدید شــد، اظهار داشــت: همانگونه که تصور میشــد قطعنامه پیشــنهادی انگلستان به دلیل غیرواقعبینانهبودن آن، دستاوردی برای بانیان آن نداشت و شکست دیگری، بهویژه برای ایاالتمتحدهآمریکادرصحنهبینالمللیوسازمانملل رقم خورد. ســیدعباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران نیز روز گذشته در جمع خبرنگاران دربارهنشستشبگذشتهدرشورایامنیتوقطعنامه پیشنهادی انگلستان برای محکومکردن ایران در بحث یمن عنوان کرد: «مغرضانهبــودن این اتهامات و نحوه تنظیم گزارش کارشناســی کمیتــه تحریم یمن در شورای امنیت کامال روشن بود. کمیته مزبور حتی قبل از اینکه به ایران برای بررسی بیایند و اینکه حرفهای ما را بشنوند، قضاوت خودشــان را کرده بودند و میزان تاثیرگذاریدیگراندراینگزارشکامالمشخصبود». وی افزود: «براساس آن گزارش یکطرفه بنا داشتند در شــورای امنیت قطعنامهای که به ایران اشاره داشت را مطرح کنند که ناکام ماند و این شکست چندباره دولت آمریکاستبرایکشاندنایرانبهشورایامنیت».

معاونوزیرخارجهخاطرنشانکرد:«درسالگذشته دولت آمریکا چندینبار تالش کرده کــه پای ایران را مجددا به شــورای امنیت باز کند که هربار ناکام مانده، چه در بحث آزمایشهای موشکی ایران و چه در بحث آشوبهایداخلیوچهدربحثیمنچندینبارآمریکا تالش کرده و شکســت خورده و این نشانه دیگری از انزوای آمریکا در صحنه بینالملل و نشاندهنده اقتدار جمهوریاسالمیایراناست».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.