وزیر خارجه فرانسه 14 اسفند ماه در تهران

سفارت فرانسه در تهران اعالم کرد:

Shahrvand Newspaper - - جـهـان -

سفارت فرانسه در جمهوری اسالمی ایران از حضور «ژان ایو لودریان» وزیر خارجه این کشور در تهران در 14 اســفندماه (پنجم مارس) خبر داد. سفارت فرانســه در تهران در اطالعیهای با اشاره به برگزاری نمایشگاه «لوور در تهران» در موزه ملی ایران از 5 مارس 14( اسفند )1396 تا 8 ژوئن 18( خرداد )1397 اعالم کرد که «ژان ایو لودریــان» وزیر اروپا و امور خارجه فرانســه دوشنبه پنجم مارس 14( اسفند) این نمایشگاه را با حضــور «ژان لوک مارتینــز» رئیس موزه لوور، در موزه ملی ایران افتتاح خواهد کرد. ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه سهشنبه، اول اسفندماه اعالم کرده بود که طی روزهای آینده به ایران و روسیه سفر میکند و افزود: اگر برای حل بحران سوریه اقدامی صورت نگیرد «ما به سمت فاجعهای انسانی حرکت میکنیم. پیش از این لودریان قرار بود در ماه دی به تهران سفر کند که این سفر به تعویق افتاد.

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز روز دوشنبه هفتم اسفندماه در نشست هفتگی با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره زمان سفر وزیر خارجه فرانسه با بیان اینکه این سفر در دستورکار است و بهزودی انجام میشود، به تاریخ دقیق این سفر اشــارهای نکرد و افزود: امیدواریم هر چه زودتر ایشان در تهران باشد.

وی افزود: با توجه به نوع رابطه ما با فرانســه و اهمیت فرانســه در اروپا موضوعات بسیاری در دســتورکار دو کشور اســت برای رایزنی و تبادلنظــر و صحبــت در حوزههای مســائل دوجانبه و بهخصــوص همکاریهای اقتصادی که روند رو به رشدی را طی میکند و همچنین مســائل سیاســی دوجانبــه و موضوعاتی که میتواند در حوزه غرب آسیا، خاورمیانه و خلیج فارس مطرح باشد و همچنین تحوالت جهانی و مســائل اروپا و آخرین تحوالت اتحادیه اروپا و موضوعاتی که برای دو طرف میتواند از جذابیت و کیفیت الزم برخوردار باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.