در‌بیشتر‌خان‌ههای‌لبنان‌فرش‌ایرانی‌ وجود‌دارد

Shahrvand Newspaper - - اقتصـاد -

سیدمحمد سجادنژاد، وابسته بازرگانی سفارت ایران در بیروت با بیان اینکه لبنانیها عالقه ویژهای به فــرش ایرانی دارند، تأکید کرد که سیاست دولت ایران برگزاری نمایشگاههای تجاری ازجمله نمایشگاههای فرش در لبنان با استانداردهای مطلوب است. سجادنژاد، لبنان را بازار سنتی فرش ایران شمرد و گفت: لبنانیهای هنردوست و با فرهنگ از گذشته دور با فرش و هنر فرشبافی ایران آشــنا بودهاند، بهطوری که در کمتر خانه لبنانی فــرش ایرانی وجود ندارد. در واقع نگاه لبنانیهــا به فرش ایرانی فقط نگاه تجاری نیست بلکه نگاه فرهنگی و هنری است. وابسته تجاری ایران درخصوص انواع فرشهای ایران توضیح داد: هنر فرشبافی در ایران متنوع و گوناگون اســت و هرمنطقه فرش خاص خود را میبافد کــه از جهت مواد، نقشــه، نوع بافت و حتی قیمت با همدیگر متفاوت هســتند. به همین خاطر، فرشهای ایرانی از جهت قیمت و کیفیت متنوع است. بنابراین خریداران فرش ایرانی در لبنان باید محصوالت فرش ایرانی را از فروشگاهها و شرکتهای معتبر خریداری کنند تامغبوننشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.