از‌دالالن‌ارز‌نخرید

Shahrvand Newspaper - - اقتصـاد -

مدیر اداره صــادرات بانک مرکزی اعالم کرد: تمامی تقاضاهای واقعی ارز توســط صرافیهای منتخب بانکی و مجاز متناســب با شرایط بازار پوشــش داده میشود و متقاضیان ارز از مراجعه به دالالن و سوداگران پرهیز کنند. مدیر اداره صادرات بانــک مرکزی تصریح کرد: درحال حاضر، تمام تقاضاهای واقعی ارز توسط صرافیهای منتخب بانکی و مجاز متناســب با شرایط بازار پوشش داده میشــوند. از اینرو، به منظور پایداری ثبات در بازار ارز کشــور ضرورت دارد اشــخاص حقیقی و حقوقی برای تأمین ارز خود مطابق با «مقررات ناظر بــر عملیات ارزی صرافیها» فقط به صرافیهای مجاز فوقالذکر مراجعهوازتأمینارزبهواسطهدالالنوسوداگران ارزی پرهیز کنند، چراکه خرید ارز از دالالن ارزی و اشــخاص حقیقی و حقوقی غیرمجاز به منزله قاچاق ارز محسوب شــده، دارای ریسک باالیی استوبرابربامقرراتباآنانبرخوردخواهدشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.