تثبیت‌قیمت‌خوراک ‌یها‌در‌بهم ‌نماه

Shahrvand Newspaper - - اقتصـاد -

متوسط قیمت یک لیتر شیر پاستوریزه 2822٤ ریال و یک کیلوگرم ماست پاستوریزه 38٩88 ریال است که نسبت به ماه قبل به ترتیب ٩٥,٠ و ٥8.٠درصد افزایش قیمت داشــتهاند. مرکز آمار ایران با انتشار گزارش متوسط قیمت مناطق شهری کل کشــور برای اقالم خوراکی منتخب در بهمنماه 13٩6 اعالم کرد: متوسط قیمت یککیلوگرم برنج ایرانی (هاشمی) درجه یک در بهمنماه سالجاری 13٤626 ریال بوده که با توجه به این اطــالع در دیماه (٩٠3٤31 ریال) تغییر محسوســی نداشته اســت. در ماه مذکورمتوسطقیمتیککیلوگرمبرنجخارجی درجه یک73٠٥6 ریال بوده که نسبت به ماه قبل 6238٤( ریال)، ٥2,٤درصد افزایش داشته است. متوسط قیمت یککیلوگرم گوشت گوسفند در این ماه به ٤٠7161 ریال رسیده که نسبت به ماه قبل (72٠6٠٤ ریال)، تغییر محسوسی نداشته است. متوســط قیمت یککیلوگرم گوشت گاو یا گوساله (در بهمنماه ٥٥٠783 ریال و دیماه 38686٠( ریال) تغییر محسوسی نداشته است. در این گروه متوســط قیمت یککیلوگرم مرغ ماشــینی با افزایش 81.3درصدی مواجه بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.