عدم‌استقبال‌از‌سفر‌نوروز‌ی ‌با‌اتوبوس

Shahrvand Newspaper - - اقتصـاد -

رئیس ســابق ســازمان راهــداری و حملونقل جادهای با اشاره به آغاز طرح سفرهای نوروزی از٤2 اسفندماه گفت: امسال با وجود عدم افزایشقیمتبلیتاتوبوسوپیشفروشبلیتاز 17 بهمنماه متاسفانه استقبال مناسبی از سفر با حملونقلعمومیجادهاینشد.داودکشاورزیان باانتقادازتوسعهروزافزونتولیدخودروواستفاده مردم از خودروی شــخصی به جای حملونقل عمومی اظهار داشت: متاسفانه استقبال از ناوگان حملونقلعمومیبهدلیلمطلوبیتحملونقل شخصی بسیار کم شــده و مردم باید به سمت استفادهازحملونقلعمومیتشویقشوند.

رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای به پیشفروش بلیتهای اتوبوس برای ایام نوروز از 17 بهمنماه امسال اشاره کرد و گفت: به دلیل عدماستقبالمردمودرراستایتشویقاستفادهاز حملونقلعمومیجادهایامسالافزایشقیمتی درنرخبلیتهایاتوبوساعمالنشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.