توجیه‌اقتصادی‌ندارند

Shahrvand Newspaper - - اقتصـاد -

محمدحاجرسولیها،مدیرعاملشرکتمدیریتمنابعآبایرانگفت:درطرحبازنگری٠٤ سد به این نتیجه رسیدهایم که ساخت حدود 11 سد توجیه اقتصادی ندارد و ممکن است با اقداماتجایگزینهمچونتغذیهمصنوعی،ایستگاهپمپاژبرداشتعملیاتسدسازیمتوقف شود.او همچنین گفت: با توجه به بازنگریهای صورتگرفته32 سد به دلیل محدودیتهای منابع مالی در حالت راکد قرار گرفته است که اگر منابع مالی مجددا تزریق شود، میتوانیم با ایجادتعدیلپروژههایایجاداینسدهارااستارتبزنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.