ل ‌پتاپ‌‌سال‌آینده‌ارزان‌م ‌یشود

Shahrvand Newspaper - - اقتصـاد -

لپتاپ ســال آینــده ارزان میشود. سیامک غنیمیفرد، رئیس کمیسیون سختافزار ســازمان نظام صنفی رایانه تهران بــا بیان اینکه حدود ٠8درصد از مراحــل مقدماتی برای کاهش ٠1درصدی تعرفــه واردات لپتاپ انجام شــده از کاهش قیمت این کاال در سال7٩ خبر داد. او با اشاره به رایزنیهای انجامشده برای کاهش تعرفه واردات لپتاپها گفت: پیش از این تعرفه واردات این کاال از ٥درصد به ٥1درصد افزایش پیدا کرد که موجب باال رفتن قیمتها و همچنین ایجاد انگیزه بیشتر برای قاچاق این کاال شد. او علت این افزایش تعرفه را تقاضای یک شــرکت داخلی اظهار کرد و گفت: یک شــرکت داخلی که دارای پروانه تولید لپتاپ بود، از دولت تقاضای افزایش واردات را داشــت که مورد موافقت هم قرار گرفت.غنیمیفرد همچنین با انتقاد از نحوه تخصیص ارز مبادلهای گفت: در حالی که ریشتراش در ایران ارز مبادلهای دریافت میکند لپتاپ بهعنــوان کاالیی که موجــب ارتقا دانش و تکنولوژیاستباارزآزادتهیهمیشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.