احداث و بهره برداری از چهارمین توقفگاه عمومی ناوگان باری و دومین توقفگاه ماشینآالت ساختمانی

مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار درونشهری و حومه شهرداری مشهد مقدس خبر داد:

Shahrvand Newspaper - - اقتصـاد -

مدیرعامل ســازمان حمل و نقل بار درونشــهری و حومه شهرداری مشــهد گفت: دومین توقفگاه عمومی ناوگان باری ماشینآالت ســاختمانی و مصالح به بهره برداری رسید. به گزارش شــهروند ، حسین مختاری، مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار درونشهری و حومه شهرداری مشــهد با اشــاره به اینکه ترافیک سنگین، کاهش ایمنی و بروز تصادفــات و آلودگی صوتی و هوا، برخی از مشکالت ناشی از ورود وسایل نقلیه سنگین به داخل شهر است که عالوه بر این مسئله تردد خودروهای سنگین در شهر نیز آسیب های جدی به ابنیه و مبلمان شــهری وارد می کند در این راســتا و به منظور سامان دهی تردد و توقف خودروها و ماشــین آالت سنگین و نیمه ســنگین ســازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه شهرداری مشهد مقدس اقدام به احداث و توسعه مکان های خاص این نوع خودروها کرده است که توقفگاه ماشینآالت ســاختمانی و توقفگاه ناوگان باری معراج بعنوان دومین توقفگاه مصالح ســاختمانی نیز از جمله این مکان ها می باشد. مختاری خاطر نشــان کــرد : هــدف از احداث این توقفگاه که بــا اعتباری معادل چهار میلیــارد ریال در انتهای پایانه معراج واقع در توس ٩3 به متراژ هشــت هزار٠٠٥ متر مربــع در حال بهره برداری می باشــد، متمرکز نمودن و ساماندهی ماشــینآالت ساختمانی متوقف در معابر شــهرداری منطقه دو (بلوار کشاورز) خیابان طرحچی و محورهای مجاور بلوار توس است. وی در باره اهداف احــداث توقفگاههای ناوگان باری بیان کرد: این توقفگاهها ســبب بهبود ترافیک شهری و ایمنســازی معابر شــهری، کاهش آلودگــی هوا و آالیندههای گازی از طریــق مدیریت تردد خودروهای سنگین، کاهش آلودگی زیستمحیطی، تکریم حقوق شهروندی و ایجاد امنیت ناوگان بار شهری، جلوگیری از پارک حاشیهای و بهبود منظر شهری و ارائه امکانات رفاهی ویژه ناوگان باری شهری در توقفگاهها میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.