هیمالیانوردها، امدادگرانکوهستان و کارشناسانبحران در گفتوگو با «شهروند» از دشواریهای امداد در دنا میگویند: نیاز به شرایط ایمن برای جستوجو

Shahrvand Newspaper - - صفر عاشقى -

جمعیت هاللاحمر با برگزاری جلسات متعدد سناریوهای مختلف عملیات نجات در دنا را بررسی میکند نیت صعود به قله نیست؛ ما با انبوه برف مواجه هستیم؛ در این مقطع زمانی انجام عملیات با تعداد نفرات باال امکانپذیر نیست، به طبیعت فرصت بدهیم

حسام «شمافرضکنیدیکشیء با ســرعت 004کیلومتر در ســاعت به یــک دیوار برخورد کند؛ چه اتفاقی میافتــد؟ ما با چه چیزی مواجه خواهیم شــد؟ باید گفت آنچه باقی میماند، یک شــیء چند هزار تکه اســت؛ قصــه برخورد هواپیمای آیتیآر ۲۷ شــرکت هواپیمایی آسمان با کوه دنا هم غیر از این تصور نیســت.» این جمالت بخشی از گفتههای حســین مقدم؛ مربی تیمملی امیدکوهنوردی با «شــهروند» اســت. امداد در دنا همراه شد با ناســازگاریهای مکرر طبیعت؛ دمای باال، مه، بادهای شــلیکی، خطر ریزش بهمن، بارش مکرر برف و کوالک؛ امداد را از همان روز اول عملیات دشوار کرد. ســناریوهای پی درپی عملیاتی نوشته میشد امدادگران از شمال و جنوب به محل برخورد اعزام میشدند، اما شرایط امداد هر روز دشوارتر اعالم میشود.انبوهوحجمبرفنزدیکبهسهمترشدهبود؛ به گزارش «شهروند» طبق اعالم هواشناسی در این مدت تنها یک روز شرایط آبوهوایی دنا کمی برای امداد مناسب بود. سهشنبه طالیی، روزی که محل برخورد شناساسایی شــد و تعداد بخشی از پیکرها پس از جستوجو به پایین منتقل شد. شرایط دشوار بود اما روند امداد با تمام دشواریها ادامه پیدا کرد تا زمانیکهبنابهگفتهفرماندهعملیات؛شاهینفتحی، تصمیمحاکمیتبهتوقفعملیاتانجامید.

خطشکنهادرخطمقدمحادثه

توقف عملیات هم مانــع فعالیت امدادگران هالل نشــد. تیمهای امدادی متخصص در نزدیکترین محل حادثــه حضور داشــتند و ارزیابیهــا انجام میشد. روز دوشــنبه 6نفر امدادرســان به منظور ارزیابی محل حادثه اعزام شــدند و بخش دیگری از پیکرها به پایین کوه منتقل شدند. در تهران هم در همین روز مسئوالن امدادونجات با جلسه مشورتی با جمعی از هیمالیانوردها، امدادگران کوهســتان و کارشناسانبحرانبرگزارکردند.

عملیاتجستوجوبهچهقیمتی؟

عملیاتجستوجوبهچهقیمتی؟پرسشیبودکه در این جلسه مشورتی مطرح شد. تأکید کارشناسان حاضر در جلســه بر امنیت جان امدادگران بود؛ یک تهدید پیشروی عملیات خطر سقوط بهمن عنوان شد.سناریوهایمختلفدراینجلسهمطرحمیشد.

اینیکقانونطالییاست؛بحرانراوارد

بحرانبعدینکنید

حسن نجاریان، نخستین ایرانی فاتح اورست، یکی از افراد حاضر در جلسه اســت؛ نجاریان به صراحت تأکید دارد، در شــرایط فعلی انجام عملیات ممکن نیست! این کوهنورد باسابقه در گفتوگوی خود با «شهروند»میگوید:«بهطبیعتفرصتبدهیم،فتح قلهبرایماهدفنیست؛منتأکیددارمشرایطکنونی زمان مناســبی برای انجام عملیات نیست. ما قانون طالیی در امداد داریم، به این مضمون: «بحران را وارد بحرانبعدینکنید.»

لطفاهیجانزدهنشویم

نجاریــان با صراحت صحبت میکنــد، او مدافع حقوق امدادگران حاضر در منطقه است. شرایط را مناسب برای امدادرسانی ایمن نمیداند و از نظر او ریسک پرخطر در شرایط کنونی غیرمنطقی است: «هرگز نباید جان امدادگــر را در حین عملیات به خطر بیندازیم. ما امداد میکنیــم برای «نجات»؛ حق نداریم بــا خطرپذیری بیجا جــان خود را از دست بدهیم. زندگی حق ماست.

کوهنورد عاشق است

فاتح اورســت ادامه میدهد: «شــما تصور کنید یک هواپیما با ســرعت 004کیلومتر در ساعت به یک کوه برخورد کرده است، از آنچه باقی میماند، هیچ. این را باید کارشناســان مطرح کنند. هواپیما در یــک نقطه بــه زمیــن نمیخورد؛ یــک تیکه اینجاست تیکه دیگر 003متر آنطرفتر». خطر ســقوط بهمن موضوع دیگری است که نجاریان بر آن تأکید دارد: «کوهنوردها انسانهای احساسی و عاشقی هستند. ممکن است وارد این حوزه شوند، احساســی و هیجانی عمل کننــد. خطر گرفتاری در بهمن یک تهدید اســت. مواردی داشتهایم که جان امدادگر به همین شکل از دست رفته است.» این کوهنورد با ســابقه در ادامه به برخورد منطقی بازماندگان حادثه نیز اشــاره دارد و ادامه میدهد: «خانوادههــای بازمانــدگان هــم از همین مردم هســتند و اینها حتما راضی نیستند جان امدادگر ما به خطر افتد.»

خشم دنا را جدی بگیریم نجاریان بر عــدم حرکت هیجانــی تأکید دارد: «رســانهها و نیروی انتظامی باید همکاری کند تا مردم را تفهیم کنیم. قطعا مردم متوجه هستند که اگر حتی قدرتشان از یک کوهنورد هم بیشتر باشد اما هرگز تکنیک و تجهیــزات الزم را همراه ندارند. ما با یک کوه وحشــی و خشــنی طرف هســتیم. صعود به کوه در هیچ فصلی غیرممکن نیســت اما از راه و مســیر خود.» نجاریان به پیچیدگی مسأله تجسس نیز اشــاره دارد: «تجســس کار هرکسی نیست، سگهای امدادی هم در این منطقه کارایی ندارند؛ حضور بالگرد هم در این شــرایط خطرناک است» در کارنامه نجاریان سختترین و دشوارترین امدادهــای بینالمللــی دیده میشــود. امداد در فاصله ۷هــزار متری گاشــابروم یکــی از همین عملیاتهاســت. این کوهنورد امدادگر درخصوص آمادگــی تیمهای امدادی کشــور نیــز میگوید: «ایرانیها امدادهای بزرگی را انجام دادند، در دمای 0۲ تا 30 درجه زیرصفر، اما در تمام دنیا بین نجات انسان زنده با انســانهایی که جان خود را از دست دادهاند، تفاوت اســت. ما نمیگوییم پیکرها را رها کنیم اما میگویم در یک شــرایط ایمن جستوجو انجام شــود. منطقه زیر 0۲ درجه اســت و درحال حاضر اجساد در یک فریز کامل هستند.

محدودیت عملیات برای حفظ جان امدادگران میرعلی آقاســیدی، رئیس هیــأت کوهنوردی آذربایجانشرقی و مسئول امدادونجات کوهستان آذربایجانشرقی یکی دیگر از افراد حاضر در جلسه است. او تأکید دارد که عملیات باید ادامه پیدا کند اما با حجم کم. این مدرس کوهنوردی در گفتوگو با «شــهروند» میگوید: «تا زمان مناسب، ما باید عملیاتها را به شکل تخصصی بهعنوان پیشزمینه عملیات اصلی داشته باشــیم. در این مدت باید از ورود افراد غیر متخصــص جلوگیری و برنامهریزی هدایت انجام شــود. من تأکید بــر توقف عملیات ندارم امــا میبایســت عملیات بــرای حفظ جان امدادگران محدودتر شود.» امکانانتقالکاملاجساددراینپیکزمانی

نیست! رئیس هیأتکوهنــوردی آذربایجانشــرقی با قاطعیت میگوید: «ما با انبوه برف مواجه هســتیم، امکان انتقال کامل اجســاد در این پیــک زمانی با تعداد نفرات باال فراهم نیست! من با توجه به خطراتی همچون بهمن که منطقه را تهدید میکند، موافق فعالیت با حجم باال در منطقه نیســتم.» آقاسیدی معتقد است میبایســت عملیات با حضور تیمهای تخصصی و کمحجم دنبال شــود. او میگوید: «این تیمها وظیفــه ارزیابی و اقدامات محــدود با ایمنی کامل را دارند. این مربی امداد در یخ و برف به شایعات مطرحشده در شبکههای اجتماعی نیز اشاره میکند ومیگوید:«گفتههادرشبکههایاجتماعیبهصورت تخصصی نیســت. منطقه را ندیده و شرایط را درک نکردهاند، یا ناآگاه به امداد در کوهســتان هستند یا ناآگاه به منطقه. امداد در این شرایط با ریسک باالیی صورتمیپذیردواحتماالبهمنبااینهواینامساعد هم وجو دارد. توقف عملیات منطقی نیســت چون انتظاراتی از لحاظ احساسی وجود دارد، اما پیشنهاد عملیاتباحجمباالراهمتوصیهنمیکنم.»اودرپایان بهمقایسهاینعملیاتدرعرصهبینالمللیپرداختو گفت: «در سال گذشته در یک دوره امداد کوهستان در آلمان شــرکت کردم، چنیــن موضوعی آنجا مطرح شــد. به صراحت کارشناسان آلمانی گفتند هیچ سناریویی برای چنین زمانی نداریم، زمان باید بگذرد.»

من ایــن را به جدیت می گویم ایــن اتفاق اگر در کشــور ثالثی رخ دهد هم همین ســناریو صورت میگرفت. من به صراحت می گویم در هیچ کشوری امکانات و پتانسیلی وجود ندارد که بتواند بیاید و این عملیات را در این مقطع زمانی به اتمام برساند. ما در امدادکوهســتان از لحاظ تجهیزات و نیروی انسانی هیچچیزیکمترازکشورهایپیشرفتهنداریم

ابعادحادثهرابشناسیم حسین مقدم عضو تیم ملی کوهنوردی نیز یکی دیگر از افراد حاضر در این جلسه مشورتی بود. مقدم، ســرمربی تیم ملی امید کوهنــوردی، با یک فرض صحبتهایش را شروع کرد: «شما فرض کنید یک شیء با سرعت 400 کیلومتر در ساعت به یک دیوار برخورد کند؛ چه اتفاقی میافتــد؟ ما با چه چیزی مواجه خواهیم شــد؟ باید گفت آنچه باقی میماند یکشیءچندهزارتکهاست؛قصهبرخوردهواپیمای آیتیآر ۲۷ شرکت هواپیمایی آسمان با کوه دنا هم غیرازاینتصورنیست.»اوادامهمیدهد:«ابعادحادثه را بشناسیم؛ یک شیء با 004کیلومتر سرعت به یک کوه برخورد کرده، این یک فاجعه است.» او در بخش دیگریازصحبتهایشبهتوقفعملیاتهایناایمن اشاره میکند و میگوید: «اگر شاگردانم بخواهند در اینعملیاتحاضرشوندباقاطعیتمخالفتمیکنم، چون آنها تجربه الزم را ندارند. نباید انرژی و سرمایه ملی را بســوزانیم، کســانی که از دور گود را تماشا میکنند، بدانند این کوهنوردی بسیار سنگین یک بحث در این عملیات اســت؛ جستوجو یک بحث عظیم دیگر. در صورت صعود شما میرسید به یک تکه آهن که بال هواپیماست. سه متر عرض و بیست متر طول، حال شاید اجساد قسمت پایینی بال قرار دارند چگونه باید به قسمت پایین هواپیما رسید. بعد ازآنهمبحثانتقالراداریم.

تشریحوضعآبوهواییمنطقه

هاشمینژاد، رئیس بخش هواشناسی فدراسیون کوهنوردی نیز یکی از افراد حاضر در این جلسه بود. او در گفتوگو با «شهروند» به شرایط آبوهوایی در این مدت اشاره دارد و میگوید: «خوشبختانه ریزشهای جوی برای اواخــر بهمن و اوایل اســفند تا حدودی کمکاری خود را در فصول گذشــته جبــران کرد، اما متاسفانه این بارشها مصادف شد با حادثه دلخراش ارتفاعاتدنا.طیبررسیهادرروزحادثهمابحثبارش و بادهای شــدید را داشتیم و این وضع ادامه پیدا کرد به صورت بادهای شدید و شلیکی. بنا بهگفته رئیس بخش هواشناسی فدراسیون کوهنوردی، دنا همراه شدهاستبابادهایشلیکی،برودتباالیهواوسرمای شدید.هاشمینژادادامهمیدهد:«درروزسهشنبهکه تقریبا شرایط آب و هوایی مساعد شد، امدادگران تمام عزمخودراجزمکردندوتوانستندالشههواپیماراپیدا کنندامامجددبحثبارشادامهپیداکرد.»

درانتظاربهار

هاشــمینژاد در این گفتوگو به شــرایط آب و هوایی پیش رو نیز اشاره کرد و ادامه داد: «ما ممکن اســت پنجره یکی، دو روزه داشته باشیم؛ مثال از روز پنجشنبهباشرایطآبوهوایینسبتمطلوبمواجه میشویم.خطربهمنباتوجهبهشرایطمنطقهامکان وقوع دارد و همچنین شکستن نقاب. در پیشبینی شــرایط جوی اطمینانی وجود ندارد چون جنسش پیشبینی است، اما هر چه فاصله زمانی بیشتر شود و به بهار نزدیکتر میشویم، پنجرههای بیشتری را پیشروداریم.

همهسناریوهارابررسیمیکنیم

شاهینفتحی،معاونعملیاتسازمانامدادونجات ومردشمارهیکعملیات،آخرینفردحاضردرجلسه بود که با او به گفتوگو پرداختیم. او با اشاره به بررسی همه ســناریوها درخصوص نتیجه جلسه میگوید: «جلساتکوچکتردیگریراتشکیلمیدهیموهمه سناریوها را بررسی میکنیم.» وی افزود: با توجه به بارش بیش از دو متر برف در نقطه سقوط هواپیما در چندروزگذشته،گروههایاعزامیبایدارزیابیدقیقی ازشرایطمحلسانحهووضعجویداشتهباشند.پس از ارزیابیهای اولیه، تصمیم گرفته میشــود که آیا امکانادامهعملیاتجستوجووانتقالپیکرهاوجود دارد یا خیر؟ یک تیم پشتیبانی 5نفره هم در دامنه کوه دنا مستقر شدهاند.» فتحی افزود: در صورتی که نیاز به امدادرسانی باشد، یک تیم در آمادهباش است تا به ایــن افراد برای بازگشــت کمک کند.» فتحی همچنین خواســتار عدم حضور نیروهای محلی در منطقه سقوط هواپیما شد و اظهارکرد: درخواست ما ایناستکهافرادمحلیبههیچوجهبدونهماهنگی عازممنطقهسقوطهواپیمانشوند،زیراوضعجویدر منطقهبههیچوجهمناسبنیست.نیروهایداوطلب مردمی بدون تخصص در عملیات شرکت نکنند.» او همچنینبهگزارشهایهواشناسیمبنیبرشرایط مساعد در روزهای جمعه و شــنبه نیز اشاره کرد و گفت: «دو روز فرصت مناســبی نیست. بارندگیها ادامه دارد و روی برف تازه هم کار کردن دشوار است. ارتفاعبرفهمدربرخیازنقاطبهسهمترمیرسد،اما اگرریسکخطرپایینباشدعملیاتیرادردستورکار قرارمیدهیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.