مدیرعامل جمعیت هاللاحمر استان اصفهان: آغازعملیاتجستوجویپیکرهایهواپیمای۲۷ بانظرتیمارزیابیانجاممیشود ATR

Shahrvand Newspaper - - صفر عاشقى -

مدیرعاملجمعیتهاللاحمراستاناصفهانگفت:ازسرگیریعملیاتجستوجویپیکرهایحادثه سقوط هواپیمای تهران- یاســوج در منطقه سمیرم با توجه به نظر تیم ارزیابی انجام میشود. محسن مومنیدرخصوصآخرینوضععملیاتجستوجویپیکرحادثهدیدگانهواپیمایتهران-یاسوجدر ارتفاعات کوه دنا در منطقه پادنای سمیرم اظهار کرد: از بامداد روز گذشته با توجه به بهبود شرایط جوی تیم ارزیاب چهارنفره به ارتفاعات «پازند» در محل سقوط هواپیما اعزام شدهاند. وی با بیان اینکه ادامه عملیات جستوجو از روز گذشته بســته به نظر تیم ارزیابی است، افزود: این تیم درحال بررسی میزان خطرپذیریمنطقهباتوجهبهحجمبارشچهارروزگذشتهاست.مدیرعاملجمعیتهاللاحمراستان اصفهان با بیان اینکه درحال حاضر6 تیم5نفره در منطقه پادنای سمیرم برای ادامه عملیات جستوجو درحالآمادهباشاست،افزود:بالگردنیزدراینمنطقهمستقراستامابایدتوجهداشتکهاعزامتیمهابا بالگرد باید با تأیید تیم ارزیاب انجام شود. وی اضافه کرد: به احتمال زیاد تا ظهر دیروز روند ادامه عملیات

جستوجوتدوینوبهتیمهایامدادیابالغخواهدشد.هواپیمای۲۷RTA متعلقبهشرکتهواپیمایی آسمان، ساعت8 صبح یکشنبه از فرودگاه مهرآباد تهران به سمت فرودگاه یاسوج «تیکآف» کرد و بنا بر اعالم سازمان هواپیمایی کشور حدود ساعت 8 و 50 دقیقه از صفحه رادار محو شد. جستوجوهای دو روز نخست با توجه به شرایط نامناسب جوی در ارتفاعات دنا، بیشتر به صورت زمینی انجام شده بود و روز سوم امکان جستوجو با بالگردها فراهم شد. پس از سهروز جستوجوی نیروهای نظامی الشه این هواپیما در قله «پازند» کوه دنا، توسط بالگردهای نظامی حاضر در منطقه مشاهده شد. براساس آخرین گزارشاتموجودتاکنونجسد۲3نفرازمسافراناینهواپیماپیداشدهاستوجستوجوبرایپیداکردن اجساد دیگر همچنان ادامه دارد. هواپیمای ۲۷ ATR ساخت فرانسه درسال 3۹۹۱ بوده است. 66نفر شامل۹5مسافربزرگسال،یکمسافرکودک،دونیرویامنیتپرواز،دومهماندار،خلبانوکمکخلبان مسافراینپروازبودهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.