شاهین فتحی معاون عملیات امدادونجات

Shahrvand Newspaper - - صفر عاشقى -

در جلسات مختلف سعی میکنیم سناریوهایی که پیشبینی شده را بررسی و یک ســناریو با کمترین ریسکخطرراانتخابکنیم از افراد محلی درخواســت داریــم از صعود بدون هماهنگیبهارتفاعاتدناخودداریکنند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.