حیدرعلی آقاسیدی مسئول کوهستان امدادونجات آذربایجانشرقی

Shahrvand Newspaper - - صفر عاشقى -

ماباانبوهبرفمواجههستیم؛دراینمقطعزمانیانجام عملیاتباتعدادنفراتباالامکانپذیرنیست در یک دوره امدادی در آلمان شــرکت کردم، چنین موضوعی مطرح شــد. به صراحت کارشناسان آلمانی هیچسناریوییبرایچنینزمانیندارند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.