حسن نجاریان نخستین فاتح ایرانی ِاو ِرست

Shahrvand Newspaper - - صفر عاشقى -

نیت ما صعود به قله نیست؛ به طبیعت فرصت بدهیم هرگز نباید جــان امدادگر را در حین کار به خطر بیندازیم ما قانون طالیی در امداد داریم با این عنوان«بحران را وارد بحران بعدی نکنید!»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.