محسن هاشمینژاد رئیس بخش هواشناسی فدراسیون کوهنوردی

Shahrvand Newspaper - - صفر عاشقى -

دنا همراه است با بادهای شلیکی، برودت باالی هوا و سرمایشدید ازروزپنجشنبهشرایطآبوهوابهترمیشود ریزشهای جوی برای اواخر بهمن و اوایل اســفند متاسفانهمصادفشدباحادثهدلخراشارتفاعاتدنا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.