10 نکته برای حفظ امنیت کودکان هنگام وقوع زلزله

Shahrvand Newspaper - - نجات -

شکستنیاجابهجاییسنگهایزیرینالیهزمینباعثوقوعتکانهایناگهانی و سریع زمین و زلزله میشود. زلزله میتواند ناگهان بدون هیچ اخطاری، هر زمانی در سال و در هر زمانی از شبانه روز اتفاق بیفتد. 45 ایالت و نواحی آمریکا در معرض خطرمتوسطتاشدیدوقوعزلزلهقراردارند.خوشبختانهخانوادههامیتوانندهنگام وقوع زلزله با رعایت این مراحل ســاده آمادگی بیشتری داشته باشند تا بتوانند فرزندانشانراایمننگهدارند.

آمادهسازی: 1.دربارهزلزلهصحبتکنید.باخانوادهتاندربارهعلتوقوعوچگونگیزلزله صحبتکنید؛برایآنهاتوضیحدهیدکهزمینلرزهرویدادیطبیعیاستوتقصیر هیچکس نیست. از جمالت سادهای استفاده کنید تا حتی خردساالن هم متوجه شوند.

.2 مکانهای امن را در خانهتان مشخص کنید. مکانهای امن را در هر کدام از اتاقهای خانه مشــخص کنید و توضیح دهید که اگر احســاس کردید زلزلهای دارد رخ میدهد، ســریعا به این مکانها بروید. مکانهای امن جاهایی هستند که میتوانید ســرپناه بگیرید، مانند زیر میز محکم یا نزدیک دیوارهای داخلیخانه.

3.مراحلرویاروییبازلزلهراتمرینکنید. با اعضای خانواده مرتبا تمرین کنید که اگر زلزلهای رخ دهد چه کارهایی انجام دهید. تمرین مراحل رویارویی با زلزلهبهکودکانکمکمیکندکهاگرهنگاموقوعزلزلهدرکنارشاننباشید،بدانند چهکاریانجامدهند.

4-برنامهبحرانمهدکودکیامدرسهفرزندتانرایادبگیرید.اگرمدرسه

یا مهدکودک فرزندتان در منطقهای در معرض خطر وقوع زلزله قرار دارد، درباره برنامه بحران آنها تحقیق کنید. درباره برنامه جابهجایی کودکان سوال بپرسید و ببینیدکهالزماستفرزندتانراازهمانمحلیامحلدیگریتحویلبگیرید.

5.اطالعاتمربوطبهشمارهتلفنهارابهروزکنید.شمارهتلفن،آدرسوروابط

تغییرمیکنند؛فرمرضایتنامهمدرسهیامهدکودکفرزندانرابهروزکنیدتازمانیکه زلزلهایرخمیدهد،بدانیدفرزندتانکجاستوچهکسیاوراتحویلمیگیرد.

هنگاموقوعزلزله: 6.اگرداخلهستید،بنشینید،سرتانرابپوشانیدوصبرکنید.زیر

سرپناهی مانند میز بروید. با یک دست به وسیلهای تکیه کنید و با بازویتان، سر و گردنتان را بپوشانید. اگر وسیله محکمی برای پناهگرفتن پیدا نکردید، کنار دیوار خودتان را گرد کنید؛ داخل بمانید تا زمینلرزه تمام شود و محل را ترککنید.

.7 اگر بیرون هستید، فضای باز پیدا کنید. فضایی به دور از ساختمانها، درختان، تیر چراغ برق و کابل برق پیدا کنید؛ روی زمین بنشینید و تا زمانی که زمینلرزهتمامنشدههمانجابمانید.

8.اگرداخلخودروهستید،کناربزنید؛درفضایبازتوقفکنیدوهمانجا باکمربندبستهداخلخودروبمانیدتازمینلرزهتمامشود.

بعداززلزله: .9 برای بازگشت به شــرایط عادی کودکان را وارد عمل کنید. بعد از وقوع زمینلرزه، اگر ایمنی برقرار شده باشد از کودکانتان بخواهید تا در عملیات جمــعآوری و تمیزکاری کمک کنند. اینکه شــرایط خانه بــه حالت اولیهاش برمیگرددوکودکانکاریبرایانجامدادندارندبهآنهااحساسامنیتمیدهد.

01.بهحرفکودکانگوشکنید. فرزندتان را تشویق کنید تا احساس ترس، اضطراب یا عصبانیت را بیان کنند. با دقت گوش دهید، نشــان دهید درکشــان میکنیدوبهآنهااحساساطمینانبدهید.بهفرزندتانبگوییدکهاینوضعموقت است، به آنها محبت کنید و آنها را در آغوش بگیرید. اگر به کمک بیشتری احتیاج داریدباسازمانهایداوطلبانهیامتخصصانیامشاورانتماسبگیرید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.