10 نکته برای حفظ ایمنی کودکان هنگام وقوع سیل

Shahrvand Newspaper - - نجات -

احتمال وقوع سیل در آمریکا بسیار باال و پرهزینه است. سیل باعث به وجود آمدن 09درصد خرابیهای ناشــی از بالیای طبیعی است. سیل معموال بعد از بارش سنگین و طوالنیمدت یا آبشدن سریع برف اتفاق میافتد. در حالیکه تأثیراتسیلمخرباست،خانوادههامیتوانندبااستفادهازروشهایسادهایاز فرزندانخودمراقبتکنند.

آمادهسازی: .1 درباره سیل صحبت کنید. با اعضای خانوادهتان درباره علت وقوع سیل صحبت کنید. توضیح دهید که ســیل بالی طبیعی است و تقصیر هیچکس نیست.ازکلماتسادهاستفادهکنیدتاکودکانراحتترمتوجهمنظورتانشوند.

2.بیمهسیلرادرنظرداشتهباشید.بیمهاستانداردخانهشاملخرابیهای ناشیازسیلنمیشود.

.3 اخبار را دنبال کنید. از رادیو هواشناسی NOAA یا رادیوی قابل حملی که با باتری کار میکند یا تلویزیون استفاده کنید. اخطارها و هشدارها را جدی بگیرید.اگرهشدارتخلیهخانهدادهشدیااحساسناامنیمیکنید،ازخانهخارج شوید.

هنگاموقوعسیل: .4 از دستورات مسئوالن محلی پیروی کنید. مسئوالن محلی مانند اعضای شورای شهر و امدادگران نســبت به دیگران اطالعات بیشتری درباره مناطقسیلزدهوتخلیهفوریبرخیمناطقدارند.

.5 از سطح زمین فاصله بگیرید. هنگام وقوع سیل باید به طبقات باالتر بروید و از نقاطی که آب جمع شده یا در جریان است و یا اگر در آن سطح آب در حالافزایشاستدوریکنید.

6.کودکانراازآبآلودهدورنگهدارید.کودکانوحیواناتخانگیتانرااز مکانهایخطرناکوسیالبکهممکناستکثیف،حاملباکتریوباعثوقوع شوکالکتریکیشونددورکنید.

7بهنظافتکودکانتوجهکنید.دستانکودکانرامدامبشویید(مخصوصا قبلازغذا).اینکارراوقتیکهدرمعرضسیلقرارگرفتهاندحتماانجامدهید.

بعدازوقوعسیل: .8 مطمئن شــوید که آب و برق و گاز وصل شده باشند. قبل از آنکه کودکان را به مناطق سیلزده برگردانید و هیچ خطر زیستمحیطی و فیزیکی زندگیوآموزش(مانندخانه،مدرسه،پارکها)راتهدیدنمیکند.

9.ازکودکاننخواهیدکهدرعملیاتتمیزکاریبعدازسیلکمککنند. باید بعد از آنکه منطقه تمیز شد، برگردند. قبل از آنکه کودکان برگردند، منطقه بایدبههمراهلباسهاواسباببازیهایشانکامالتمیزوضدعفونیشدهباشد.

.10 اسباببازیهای آلوده را تمیز کنید و دور بیندازید. اجازه ندهید با اسباببازیهاییکهدرسیلآلودهشدهوضدعفونینشدهاند،بازیکنند.بعضی لوازممانندعروسکیابالشرانمیتوانضدعفونیکردوبایددورریختهشوند.

واژههایی که با ســیل مرتبطند: برای آمادهکردن اعضای خانواده برای رویاروییباسیلسعیکنیدمعنیواژههایمربوطبهآنرایادبگیرید. هشدارسیلیعنیدرآنمنطقهاحتمالوقوعسیلباالست.

اخطار سیل یعنی سیل درحال وقوع است یا به زودی در منطقه شما اتفاق خواهدافتاد.

هشدار سیل ناگهانی یعنی امکان وقوع ســیل ناگهانــی در منطقه شما باالست. اخطارسیلناگهانییعنیسیلرخدادهیابهزودیرخمیدهد. خدمات هواشناسی ملی آمریکا هشدارها و اخطارها را تعیین میکند و آن را از طریق رادیو هواشناسی NOAA و رادیو محلی و شبکههای تلویزیونی اعالم میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.