چک لیست بحران

Shahrvand Newspaper - - نجات -

آیا برای حفظ ایمنی کودکان هنگام وقوع بحران برنامهای دارید؟ اگر فاجعهای اتفاق بیفتد، نگاه فرزندانتان به شما خواهد بود که چگونه واکنش نشان دهند. از لیست زیر استفاده کنید تا از حفظ ایمنی فرزندانتان هنگام وقوع بحران مطمئن باشید.

قبل از وقوع بحران، برای حفظ ایمنی تمام اعضای خانواده مطمئن شوید با این جزییات آشنایی دارند. شما و خانوادهتان باید مشخص کنید: هنگام وقوع بحران، شما و اعضای خانوادهتان از کدام وسایل میتوانید بهعنوان سرپناه استفاده کنید. مکانی مشخص برای دیدار اگر از هم جدا شدید. شماره تلفن یکی از اقوامی که خارج از شهر شما و در منطقهای دور از بحران زندگی میکند.

هنگام وقوع بحران ممکن است فرزندانتان مجبور باشند دست به کار شوند. مطمئن شوید آنها از موارد زیر آگاهی کامل دارند: اطالعات شخصی تا اگر از شما جدا شوند بتوانند خودشان را شناسایی کنند. شماره تلفن منزل تماس گرفتن با شماره تلفنهای اضطراری مانند 110 محل دیدار با خانواده تماس با اقوامی که خارج از شهر شما زندگی میکنند.

هنگام وقوع بحران، سیستمهای ارتباطی اغلب غیرقابل اعتمادند. برنامه جایگزین داشته باشید. گروهی با شــماره تلفنهای همراه اعضــای خانواده و اقوامی که خارج از شــهر زندگی میکنند (بــرای موارد اضطــراری) در تلفن همراه خود و فرزندانتان داشته باشید. به اعضای خانوادهتان یادآوری کنید که اگر تلفنها از کار بیفتند، هنوز میتوانند پیامک بفرستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.