فرم شماره تلفنهای اضطراری

Shahrvand Newspaper - - نجات -

مشخصات اقوامی که خارج از شهر زندگی میکنند (زمانی که به محلیها دسترسی وجود نداشته باشد) نام و نامخانوادگی: ................................................................................................................................................................................................................................. آدرس: .................................................................................................................................................................................................................................................... نسبت با فرزند: ...................................................................................................................................................................................................................................... تلفن محل کار: .............................................................. تلفن منزل: .............................................................. تلفنهمراه: ............................................................. ایمیل: ...................................................................... توییتر: ..................................................................... فیسبوک: ......................................................................

اطالعات پزشکی یا نیازهای ویژه فرزندم دارای آلرژیها و بیماریهای زیر است: فرزندم این داروها را مصرف میکند: نیازهای فرزندم به مراقبتهای پزشکی:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.