فرم شماره تلفنهای اضطراری

Shahrvand Newspaper - - نجات -

مشخصات پزشک فرزند -1 نام و نامخانوادگی: ........................................................................................................................................................................................................................... تخصص (مثال کودکان): ...................................................................................................................................................................................................................... آدرس: .................................................................................................................................................................................................................................................... تلفن محل کار: ......................................................................................................... تلفنهمراه: ...................................................................................................... -2 نام و نامخانوادگی: ........................................................................................................................................................................................................................... تخصص (مثال کودکان): ...................................................................................................................................................................................................................... آدرس: .................................................................................................................................................................................................................................................... تلفن محل کار: ......................................................................................................... تلفنهمراه: ...................................................................................................... -3 نام و نامخانوادگی: ........................................................................................................................................................................................................................... تخصص (مثال کودکان): ...................................................................................................................................................................................................................... آدرس: .................................................................................................................................................................................................................................................... تلفن محل کار: ......................................................................................................... تلفنهمراه: ......................................................................................................

اطالعات یا دستورالعملهای مهم دیگر:

با این فرم به مسئوالن مهدکودک یا مدرسه رضایت میدهم که برای درمان پزشکی یا جابهجایی یا فراهم کردن تجهیزات پزشکی که در این فرم ذکر شده، هنگام وقوع بحران برای فرزندم اقدام کنند. نام والدین / قیم: .................................................................................................................................................................................................................................... امضای والدین / قیم: ........................................................................................................ تاریخ: .........................................................................................................

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.