فرم شماره تلفنهای اضطراری

Shahrvand Newspaper - - نجات -

مشخصات فرزند نام و نامخانوادگی: ............................................................................................................................................................................................................................... نام مستعار: ................................................................... تاریخ تولد: ....................................................... آدرس منزل: ........................................................................................................................................................................................................................................ تلفن منزل: ................................................................... ایمیل: ...........................................................................................................................................................

نام و نامخانوادگی: ............................................................................................................................................................................................................................... آدرس محل کار: ................................................................................................................................................................................................................................... تلفن محل کار: ....................................................... تلفن منزل: ...................................................... تلفنهمراه: ............................................................................ اگر دارای یکی از حسابهای کاربری زیر هستید، آدرس ایمیل، نام کاربری فیسبوک و توییتر خود را ذکر کنید. ایمیل: ......................................................... توییتر: ................................................................. فیسبوک: ...................................................................................... -2 پدر و مادر / قیم: نام و نامخانوادگی: ............................................................................................................................................................................................................................... آدرس محل کار: ................................................................................................................................................................................................................................... تلفن محل کار: ....................................................... تلفن منزل: ...................................................... تلفنهمراه: ............................................................................ اگر دارای یکی از حسابهای کاربری زیر هستید، آدرس ایمیل، نام کاربری فیسبوک و توییتر خود را ذکر کنید. ایمیل: ......................................................... توییتر: ................................................................. فیسبوک: ...................................................................................... اگر دارای یکی از حسابهای کاربری زیر هستید، آدرس ایمیل، نام کاربری فیسبوک و توییتر خود را ذکر کنید. ایمیل: ......................................................... توییتر: ................................................................. فیسبوک: ......................................................................................

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.