نمونه کارت شناسایی کودک

Shahrvand Newspaper - - نجات -

نام: .................................................. تاریخ تولد: ..................................... رنگ چشم: .................................... رنگ مو: ......................................... قد: ............... وزن: ..........................

آدرس منزل: ............................................................................... تلفن منزل: ................................................................................... بیماری یا آلرژی: .......................................................................... ........................................................................................................... کارت کارت شناسایی شناسایی کودک کودک

مشخصات والدین / قیم

نام: ............................................................................. تلفنهمراه: ............................................................... تلفن محل کار: ......................................................... ایمیل: ....................................................................... مشخصات افراد دیگر

نام: ............................................................................. نسبت با فرزند: ......................................................... شماره تلفنهمراه: ................................................... تلفن محل کار: ......................................................... ایمیل: .......................................................................

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.