قلمروی وقف و جهان دانش؛ يک پیوند خجسته

Shahrvand Newspaper - - روایت نو -

تاريخ علم و دانش در ايران، با آيین وقف پیوندی استوار دارد. وقف در راه گسترش علم و فضاهای علمی، يکی از گونههای مهم اين آيین خداپسندانه به شمار میآمده است. بسیاری از دانشپژوهان بهويژه فراگیران دانشهای دينی در هزارهها و سدههای گذشــته در مدرسههای بزرگ در سراسر ايران و البته جهان اسالم به پشــتوانه آيین وقف دانشهای زمانه خود را فرامیگرفتند. مدرسهها و کتابخانههايی بســیار در شــهرهای گوناگون از محل درآمد اوقاف ســاخته و گردانده میشدند و علمآموزیطالبودانشآموزانیبسیار،ازدستاوردهایاينپیوندخجستهمیانقلمرویوقفوجهان دانش به شمار میآمد. وقف بر علم و دانش بهعنوان ماندگارترين شکل وقف، سرمنشأ شکلگیری مراکز فراوان علمی در گذر سدههای گوناگون در سرزمینهای اسالمی بهويژه ايران بوده است. وقف کتابخانه شاپور ابن اردشیر از سوی وزير بهاءالدوله درسال183 هجری با بیش از01هزار جلد کتاب در کنارمدرسههاینظامیهدربغداد،مدرسههایبیهقیهوسعیديهدرنیشابور،مدرسههایدودروپريزاد درمشهددرروزگارتیموریباهدفگسترشمعارفدينی،ازمهمترينآنهابهشمارمیآيند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.