کمک یکمیلیون دالری برای حمایت از زندگی موجودات دریایی

Shahrvand Newspaper - - فرهنگ و هن -

بازیگر سرشناس هالیوود قصد دارد پولش را صرف موارد مفید کند و اینبار یکمیلیون دالر برای حمایت از زندگی موجودات دریایی اهدا کرده است. به گزارش مهر، بنیاد بازیگر ۳4ساله هالیوودی یکمیلیون دالر از هزینه ۲۲میلیون دالری را که جزیره سیشل برای حمایت از دو منبع عمده دریایی خود نیاز دارد، تأمین کرد.دیکاپریونیزدربیانیهایاعالمکرد:اینحمایتبه این معنی است که گونههایی که در این آبها زندگی یا در این مسیر مهاجرت میکنند اکنون میتوانند از محافظت بیشــتری در برابر ماهیگیری زیاده از حد، آلودگیوتغییراتآبوهواییبرخوردارشوند.پرداخت بدهی چنین ســازمانهایی خود ابتکاری اســت که میتواند منجر به رفتارهای مشابهی در سراسر جهان شودوبهمراقبتازاکوسیستمهایدریاییکمککند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.