نمایش «در وجه حامل» برای هنرمندان

Shahrvand Newspaper - - فرهنگ و هن -

اکران خصوصی فیلم سینمایی «در وجه حامل» به کارگردانیبهمنکامیاروتهیهکنندگیمصطفیکیایی شامگاه دوشنبه، 7 اسفند با حضور هنرمندان و اهالی رسانه در سالن ایوان شمس برگزار شد.فرهاد اصالنی، ژاله صامتی، ایرج ســنجری، رویا جاویدنیا، مصطفی کیایی، غالمرضا موســوی، رضا درمیشیان، هوشنگ گلمکانی، مهرداد صدیقیان، الهام پاوهنژاد، نگار عابدی، پردیس احمدیه، مجتبی پیرزاده، بابک بهشاد، حامد ثابت،محسندارسنج،نویدمحمودی،ملیکاشریفینیا، سیاوش اســعدی، محمد حمزهای، احسان بیگلری، مهدی گلستانه، مرتضی علیعباس میرزایی، اکتای براهنی، ابراهیم ایرجزاد، مازیار فکریارشاد، محمدرضا لطفی، شیرین اســماعیلی، ندا جبرائیلی، معصومه رحمانیو...ازمیهمانانحاضردرمراسمبودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.