قلب سیمرغ را ببینید!

Shahrvand Newspaper - - فرهنگ و هن -

شهروند|‌ انیمیشن سینمایی قلب سیمرغ از ۳۱ اسفند در گروه هنر و تجربه اکران میشود. در این ساخته مرحوم وحید نصیریان که پیشفروش بلیتهایش آغاز شــده، حمید فرخنژاد در نقش رخش،رضاکیانیاندرنقششیردال،الهامپاوهنژاد دردونقشآفرینوهما،پرویزپورحسینیدرنقش سپنتا، امین قاضی در نقش رها و علیرضا طاهری در نقش رســتم، آرزو آذری در نقش مینو و وحید نصیریاندرنقشدمشیرالصداپیشهبودهاند.

وحید نصیریان ششم مرداد امسال درحالی که هشتســال منتظر اکران این انیمیشن بود، بر اثر ایستقلبیدرگذشت.

قلب سیمرغ داستانی از شاهنامه را در آیندهای دوربهتصویرکشیدهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.