بهتر‌است‌محدودی ‌تها‌چهارچوب‌داشته‌باشد

علی تفرشی خواننده پاپ در گفتوگو با «شهروند»

Shahrvand Newspaper - - فرهنگ و هن -

علیتفرشیمعتقداستکهنمیشودهرمجموعه،ستادونهادی مجموعهای از کلمات ممنوعه را، اعــالم و ترانه را محدود کند. این خوانندهپاپدرگفتوگوبا«شهروند»،وقتیدرمواجههبااینسوال قرار گرفت که «سخنگوی ســتاد مبارزه با موادمخدر اعالم کرده افرادی بودهاند که درباره ترامادول و زولپیدوم و داروهای اعتیادآور دیگر ترانه خوانده بودند که با آنها برخورد مناســب صورت خواهد گرفت»، گفــت: اول اینکه من ترامادول یــا آن یکی دیگر را اصال نمیشناسم. هیچوقت هم برخوردی با آن نداشتم و بحثی که دارم، کلی است و اینکه کلمات ممنوعه را نمیفهمم. من یک خواندهام و شخصیتی حقیقی دارم که مجموعهای از ارزشهای خود را دارد. مطابق این ارزشها هر کلمهای که بتواند بر زیبایی شــعر و کالم بیفزاید و موجب زیبایی بیشتر شود، را میپسندم. او افزود: من بر طبق این ارزشها هرچه که بخواهم، میخوانم و نمیشود اینکه یک ستادی بیاید و بگوید مثال کلمه عشق از این به بعد ممنوع است. خواننده نامآشنای پاپ گفت: ممنوعیتها، باید دارای چهارچوب باشد. نمیتوان همینطور کلماتی را ممنوعکرد.ضمناینکههرفردباتوجهبهمجموعهاعتقاداتیکهدارد،خودشبهصورتیدرونی، ترمزی دارد که سراغ هرچیزی نمیرود. او درباره ممنوعیتهای کالمی و محدودیتهایی که به بارمیآورد؛گفت:ماچیزیبهنامعرف،شرعومصالحاجتماعی،سیاسیوفرهنگیداریم.گاهی هست که کلماتی ضد این مبانی هستند. یعنی ارزشهای اجتماعی و فرهنگی یک جامعه را به مخاطره میاندازند. خب طبیعی است هر عقلی محدودسازی این کلمات را میپذیرد اما اینکه یکستادیایکسازمانخودشرأساکلماتیراجزوکلماتممنوعه،بهحساببیاورد(صرفنظر ازاینکهچهموضوعاتیاست)نمیتواندقابلپذیرشباشد.بهطورقطعاینمواردبایدچهارچوب داشتهباشدواستداللخاصیهمبرایاینمحدودسازیهاداشتهباشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.