موسیقی

Shahrvand Newspaper - - فرهنگ و هن -

هفته فرهنگی موســیقی نواحی خراسان 4۱ تا ۸۱ اسفند در تاالر فردوسی خانــه اندیشــمندان علومانسانیتهرانبرگزار میشــود. در ایــن هفته موســیقایی گروههای محلی «پیوندتربت»بهسرپرستیعباسعلیاسماعیلی 4۱ اسفندماه، «ژنده پیل» به سرپرستی احمد شامی شــهدآبادی ۵۱ اســفندماه، «صبا» به سرپرستی خلیل شــیری ۶۱ اسفندماه، «دل شیدا» به سرپرستی غالمحســن سالمی 7۱ اسفندماهو«سیمرغ»بهسرپرستیمیثمقومورلو ۸۱ اســفندماه به اجرای موسیقی منطقه خود میپردازند و نوای غربت موســیقی خراسان را در تهران طنینانــداز میکنند. بلیتهای این کنسرتها که 4۱ تا ۶۱ اسفند ساعت ۵4:۸۱ و و۸۱ 7۱ اسفندماه در دو سانس0۲:7۱ و۵4:۸۱ برگزار.میشود، از هماکنوندر سایت بهفروشمیرسد.www. ‪artfansclub com‬

ارکســتر موســیقی کالسیک «عصر جدید» به سرپرســتی محمد حســن حاجیامیری دوشــنبه، 4۱ اســفند ساعت0۲ در فرهنگسرای ارسباران روی صحنه میرود. موســیقی فیلمهای خاطرهانگیز در کنسرت ارکسترموسیقیکالسیک«عصرجدید»برگزار میشــود. در این اجرا موسیقی فیلمهای پوارو (کریســتوفر گانینگ)، ارباب حلقهها (هووارد شور)،رومئووژولیت(نینوروتا)،ازسرزمینهای شمالی (ماساشی سادا)، دسته سیسیلیها (انیو موریکونه) و ماموریت غیرممکن (اللوشیفرین) با تنظیــم قطعات توســط (محمد حســن حاجیامیری و مهران یزدی) به اجرا درمیآید. تهیه بلیت این کنســرت از طریق سایت ایران کنسرت به نشــانی: www.iranconcert.

com امکانپذیراست.

علیرضــا قربانــی و پیمان خازنــی در پــروژهای چندرســانهای با عنوان «خانه آبــی» همکاری کردهاند کــه حاصل آن در روزهای آینده منتشــر میشود. رضا موسوی، ایدهپرداز پروژه «خانه آبــی»، درباره این پروژه گفت: «خانه آبی» یک اثر متفــاوت در کارنامه علیرضا قربانی است که براساس ایدهای از من و آهنگسازی پیمان خازنی شکل گرفته است. «خانه آبی» یک اثر چند رسانهای است که در روزهای آینده بخش صوتی آنبهطوررسمیمنتشرمیشود.

مراسم رونمایی آلبوم «اوج رویا» به خوانندگی الیاس طغیانی و آهنگســازی و تنظیم مســعود تدینی روز جمعه، ۱۱ اســفند در فرهنگســرای ابنسینا برگزار میشــود. در این مراسم که ســاعت 0۳:۱۱ برگزار میشــود، ورود برای عالقهمندانآزاداست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.