در چند بازی گذشته نزدیک به 005تلفن همراه در ورزشگاه پیرتهران به سرقت رفته است «گوشیدزد» آزادی کیست؟

رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ در گفتوگو با «شهروند»: در آستانه دربی تشنج ایجاد نکنید!

Shahrvand Newspaper - - ورزش -

در آستانه دربی پایتخت که قطعا با حضور پرشور هواداران فوتبال در ورزشگاه آزادی همراه خواهد بود، انتشار برخی اخبار درباره سرقت برنامهریزیشــده در بازیهای گذشــته لیگ برتر نگرانیهایی را به وجود آورده اســت. مسئوالن سازمان لیگ هم این خبر را تأیید کردهاند؛ اگر چه گستردگیآنهنوززیرسوالاست.

افزایشسرقتهادرورزشگاهآزادی طبقگزارشیکهروزگذشتهخبرگزاریفارسمنتشرکرده، در چند بازی اخیر تیم فوتبال پرسپولیس اتفاق عجیبی در ورزشگاهآزادیرخدادهوآنایناستکهتلفنهمراهتعدادی از هواداران حاضر در استادیوم به سرقت میرود. این پدیده عجیبتاپیشازاینبهصورتکمتریانجاممیشدامادر5،6 بازیاخیرایندزدیهابهصورتتصاعدیباالرفتهودربرخی از بازیها هوادارانی که تلفن همراهشان به سرقت رفته حتی به حدود بیش از 005نفر در بازیها رسیده است که این افراد مالباختهبامراجعهبهلیدرهاخواهانرسیدگیبهایناتفاقات هستند.

دزدیتیمی! نکته عجیب درباره سرقت در ورزشگاه آزادی این است که عنوان شده دزدیها به صورت تیمی و در جایگاههای خاصی صورت میگیرد. طبق اطالعاتی که لیدرها دادهاند، میزان به سرقت رفتن موبایل تماشاگران در جایگاههای ‪23 22، 12،‬ و 42بیشازسایرنقاطبودهومشخصاستکهیکنفرنمیتواند چنین کاری را انجام دهد. هوادارانی که مورد ســرقت قرار گرفتهاندبیشتردراینجایگاههاکهملقببهروبهرویجایگاه هستند،حضورداشتهاند.اینافرادازشوروهیجانتماشاگران سوءاستفاده میکنند و در مواقعی مثل به ثمر رسیدن گلها و اعتراض هواداران گوشــی تلفن همراه هواداران را از آنها میربایند.

زنگخطردرآستانهدربی مطرحشدن چنین مسالهای در آستانه دربی 86 نگرانیها را افزایش داده و برای تماشاگرانی که میخواهند به استادیوم بروند، یک زنگ خطر اســت. قطعا روز پنجشــنبه به دلیل حساسیت دربی، سکوهای آزادی پر از تماشاگر میشوند و هواداران سرخابی که به صورت فشرده کنار هم مینشینند، باید حواسشان به این اموالی که در اختیار دارند، باشد. تا به حال سابقه نداشته که فضاهای ورزشــی دستمایهای برای سارقانشودامابهنظرمیرسدایناتفاقاخیرابارهاتکرارشده که حاال در آستانه دربی رسانهها برای آگاهکردن مردم به آن پرداختهاند.

فتاحی:مگردرمتروواتوبوسدزدنداریم؟ سعید فتاحی، رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ درباره گزارشهای منتشر شده پیرامون سرقت گوشیهای تلفن همراه در ورزشگاه آزادی به «شهروند» میگوید: «این مسأله وجود دارد و گزارشهایی هم در هفتههای اخیر به دســت ما رسیده است. با این حال من یک ســوال دارم؛ مگر در مترو، خیابان،اتوبوسومکانهایدیگرچنیناتفاقاتیرخنمیدهد؟ به نظرم نباید در آستانه دربی با چنین مسائلی مردم را نگران وسیاهنماییکنیم.دامنزدنبهحاشیههاومتشنجکردنفضا خیلیزیبندهنیست.»

وی همچنین میافزاید: «البته اینکه رســانهها بخواهند تماشاگران را قبل از حضور در ورزشگاه از چنین مسائلی آگاه کنند،خوبوقابلتقدیراست.خوباستکههوادارانبدانند چنین خطرهایی در استادیوم هم وجود دارد و ممکن است چنین اتفاقی برای آنها نیز رخ دهد. به هر حال این گزارشها باعثآگاهیمردمخواهدشدوامیدوارمهمهرعایتکنند.»

رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ در پاسخ به این سوال کهاینسرقتهابهصورتتیمیوهماهنگشدهانجاممیشود یا خیر، خاطرنشان میکند: «از این خبرها نیست. نیروهای امنیتی و انتظامی در ورزشــگاه حضور دارند و اگر گروهی بخواهند دست به چنین کاری بزنند، قطعا دستگیر میشوند. همانطور که گفتم نباید فضای ترسناکی را از ورزشگاه برای مردم و هواداران فوتبال به وجود بیاوریم. هشداردادن خوب استاماسیاهنماییرانمیپسندم.»

رویاروییبایکمعضلجدید در حالی که سالهاســت مســئوالن فوتبال ایران شعار میدهند قصد خانوادگیکردن فضای ورزشگاهها را دارند و با مشکالتی در این راســتا روبهرو هستند، به نظر میرسد با بحث افزایش میزان سرقتها در استادیوم آزادی یک معضل جدید هم به وجود آمده اســت. باید هر چه زودتر مسئوالن برگزارکننده مســابقات فوتبال بهویژه نیروهای حراست و مامورانانتظامیبهدنبالراهچارهایبرایمقابلهباسرقتهای ورزشگاهیباشندوگرنهشایدگستردهشدناینموضوعکاررا برایشان سختتر کند. در این خصوص باید دید این گزارشها باعثکنترلبیشترماموراندرروزدربی68خواهدشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.