شوخی نکنید، سپاهان سقوط نمیکند

گفتوگوی «شهروند» با منصور ابراهیمزاده، سرمربی زردها

Shahrvand Newspaper - - ورزش -

در شرایط سخت برگشتم تا پشت سرم حرف نزنند

منصور ابراهیمزاده بعد از 3سال دوری از لیگ برتر فوتبال ایران در شرایطی از زادگاه خود اصفهان پیشنهاد مربیگری دریافــت کرد که تیم اول این شــهر در بدترین شرایط 0۱سال اخیر خود قرار داشت. ابراهیــمزاده کــه با ذوبآهن ســابقه دو نایبقهرمانــی در لیــگ را دارد، امسالدرحالیکه ســپاهان یکی از کاندیداهــای سقوط به لیگ دسته اول بود، سرمربیگری این تیــم را قبول کرد تا عهدهدارکاری دشوار شود. او باید سپاهان بحرانزده را به رتبــهای امن در جدول ردهبندی برساند و بعد درباره شرایط خود در فصل آینده تصمیمگیری کند. سپاهان درحال حاضر در رده یازدهم جدول ردهبندی قرار دارد امــا فاصلــه کم امتیازات ممکن اســت این تیم را دوباره به ردههای پایینتر بفرســتد، البته سرمربی طاییپوشان اصفهان این اتفاق را محال میداند و میگوید او و شاگردانش حتی یک لحظه هم به سقوط فکر نمیکنند. حرفهای ابراهیمزاده درباره شرایط خودش و ســپاهان را در گفتوگو با خبرنگار «شهروند»بخوانید.

بعدازمدتهادوریازفوتبالایرانواصفهان در شرایطی دشوار به این شهر برگشتید. درباره دلیلاینتصمیمصحبتکنید.

به عنوان یک اصفهانی زمانی که دیدم تیم شــهرم به من نیاز دارد و کمک میخواهد پیشــنهاد مدیران ســپاهان را قبول کردم. هنر آدمها در این است که در روزهای سخت حضور داشته و کمکحال باشند وگرنه موقع آرامش و برد که همه هستند. همین باعث شد که پیشنهادمربیگریدرسپاهانراقبولکنموتاجاییکه در توانم باشد کار میکنم تا این تیم به روزهای خوبش برگردد.

حتماتمامجوانبراهمدرنظرگرفتهاید؟

بله، دقیقا همینطور است. میدانستم سپاهانی که قراراستدرآنمربیگریکنمشباهتیبهسالهایقبل ندارد و با بحرانهای زیادی دست و پنجه نرم میکند. با تمام سختیها و مشکات آشنا بودم و االن هم به همراه بزرگانفوتبالاینشهربهدنبالبرطرفکردنمعضات هستمتابتوانمتأثیرخوبیرویاینتیمداشتهباشم.

فکر میکنید چه روندی طی شــد که سپاهان از آن شرایطهمیشهایدهآلخودبهاینبحرانگرفتارشد؟

سپاهانتیمیبودکههمیشهکمترینتغییروتحول راچهدرعرصهمدیریتوچهدربعدفنیداشتوهمین ثبات یکی از دالیل موفقیت این تیــم بود. باالخره هر تغییر و تحولی هم نیاز به زمان دارد تا تأثیر مثبت خود را نشان دهد که البته همیشه هم تحوالت روی خوش ندارند. سپاهان حتی از نظر بازیکن هم تغییرات زیادی داشته و این اصا خوب نیست. ناهمگونی در تیم باعث به وجود آمدن شرایط فعلی شــد که نتیجه آن هم از دست رفتن اعتماد به نفس و خودباوری بازیکنان بود کهدرحالحاضرمنبهدنبالتغییراینوضعهستم.

ظاهرا درحال حاضر به استفاده از بازیکنان جوانرویآوردهاید؟

مامجموعهنسبتاخوبیراازبازیکنانباتجربهوجوان در اختیار داریم که همه آنها میتوانند کمکحال تیم باشند. از بازیکنان باتجربه خواستهام در روزهای سخت وحساسفعلیازتجربیاتخودبهبهتریننحواستفاده کنند و به بازیکنان جوان هم گفتهام آنها را در آمادگی ایدهآل میخواهــم که همین انگیزهشــان را افزایش داده است.

فکر میکنید هنوز خطر سقوط سپاهان را تهدیدمیکند؟

از روزی که هدایت سپاهان را قبول کردهام حتی یک لحظه هم به ســقوط فکر نکردهام، چون همین کلمه بخش زیادی از نیروی من و بازیکنان را میگیرد. شاید بتوانگفتاینمسألهیکشوخیاست.منبهشاگردانم گفتهام در جدول فقط به باالی سر خود نگاه کنند و به فکر موفقیت باشند، چون شایسته کامیابی هستند. از شما و همه رسانهها هم خواهش میکنم به این موضوع فکر نکنند و از آن حرف نزنند. امســال که گذشت، اما سپاهان باید حواســش به رکوردهای فوقالعاده خود باشــد و از ســال آینده دوباره بهگونهای عمل کند که جایگاه همیشگیاش را به دست بیاورد و رکورد خود را بهتیمهایدیگرندهد.

ماندگاریشمادرسپاهانبهنتایجامسالتیم بستگیدارد؟

خیر، اینطور نیست. من هنوز درباره ماندنم فکری نکرده و تصمیمی نگرفتهام. اگر قرار باشــد سال آینده سرمربیسپاهانباشمبایدببینمباشگاهبرنامههایمن راقبولمیکندوتواناییپیادهکردنآنهاراداردیانه،بعد تصمیممیگیرمکهبمانمیابروم.

دلیلغیبتتاندرســالهایاخیردرلیگ برترچهبود؟

اگر از شــما در جایی اســتفاده نکنند دلیل آن چه میتواند باشد؟ حتما شــما را نمیخواهند و دعوت به کار نمیشــوید. وضع من هم همینطور بود و عدهای نمیخواستند من در ســطح اول فوتبال ایران حضور داشته باشــم، به همین دلیل دعوت به کار نمیشدم. انتخاب مربی برای هر باشــگاه به فلســفه مدیران آن برنمیگردد و من نمیدانم چرا مدیران قبلی سپاهان به سراغم نیامدند و مدیریت جدید در این شرایط من را انتخاب کرد. جالب اینجاست که اگر در همین شرایط دشوار هم پیشنهاد سپاهان را قبول نمیکردم باز هم از من ایراد میگرفتند که چرا نخواســتم به تیم شهرم کمککنم.امیدوارماینتیمرابهروزهایخوبگذشته برگردانم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.