نوروزی امن، سالی نو، بدون زباله

«نهبهتصادفاتجادهای»،«بیزباله»،«ازخودمانشروعکنیم»و«بااخالقرانندگیکنیم»ازکمپینهاییاندکهبراینوروز79راهاندازیشدهاند

Shahrvand Newspaper - - جـامعه -

شهروند| چند سالی اســت که در آستانه عید باستانیفارسيزبان،کمپینهاوپویشهایمتفاوتی درایرانایجادمیشودومعموالهمبااستقبالفراوان در فضای مجازی و تا اندازهای زندگی واقعی روبهرو میشوند؛ امســال هم از چندین هفته قبل از پایان سال ۶۹، این پویشها به راه افتادند و در زمینه حفظ محیطزیست و سفرهای امن نوروزی هشدار دادند و تبلیغ کردند؛ البته بعضی از این چالشها هیچگاه با همراهی کارشناسان روبهرو نشد و حتی انتقاداتی را به هم همراه داشت؛ «نه به سبزه عید» و «نه به ماهی قرمز»مثالیازایندستپویشهااست. «نهبهتصادفاتجادهای» بههمتداوطلبانهالل روزانه 43 ایرانــی در جادهها و بر اثر تصادف جان خود را از دســت میدهند و ۶1 برابــر این عدد هم مصدوم به جا میماند؛ این آمار وحشتناک که تلفات و خســارات آن دســتکمی از یک جنگ سنگین ندارد، هاللاحمر و جوانان ایرانی داوطلب را مشتاق کرد تا بار دیگر کمپین «نه به تصادفات جادهای» را از ســر گیرند تا در کنار تجربیات سالهای گذشته، نهایت تالش خود را برای کاهش تصادفات جادهای بهکار گیرند. امسال این کمپین حمایت و عضویت بسیاری از چهرههاي شناختهشــده از هنرمندان را در کنــار خود دارد. «مهران مدیری» ســفیر این کمپین است و بســیاری از بازیگران مطرح سینما هم تاکنون به آن پیوستهاند و از همه مهمتر، تا حد زیادی هم با استقبال مردم روبهرو شده و در فضای مجازی هم مدام تبلیغ میشود. امسال و در مراسم افتتاحیــه این کمپیــن، در کنار حضــور مدیران سازمان هاللاحمر، نمایندگانی از وزارت بهداشت، پلیس راهور و همچنین تعدادی از ورزشــکاران و هنرمندان ازجمله شهره لرستانی، محمد بحرانی، شــراره رخام، محمد لقمانیــان، علیرضا افتخاری، ســروش صحت، حســین زرگر و پیمان نصیری حضور داشتند اما این نخستین سالی نیست که این کمپین فعالیت میکند هر چند که امسال فعالیت آن بسیار چشــمگیرتر از ســالهای گذشته بوده است؛ 81سال است که این فعالیت صورت میگیرد و از ابتدا محور اصلی آن آگاهیبخشی به مردم بوده است و در چند ســال گذشــته ایمنی در راستای کاهش تصادفات محور اساسی این طرح شده است. نکته بارز دیگری از فعالیتهای این کمپین، اعداد و اطالعاتی است که آگاهی دقیقی به مردم میدهد. آنطورکهمدیرانهاللدرمراسمافتتاحاینکمپین اعالم کردند و براســاس اعــالم مرکز پژوهشهای مجلس، 35 تا 05هزارمیلیارد تومان بار اقتصادی و اجتماعی تصادفات جادهای است که حدود هفت تا هشتدرصد از تولید ناخالص ملی است. نکته دیگر عامل تصادفات جادهای اســت که براســاس اعالم پلیس علت 0۶درصد از این تصادفات عامل انسانی است؛ یعنی اگر ما بتوانیم تغییری در رفتار رانندگان ایجاد کنیم، یقینا شاهد کاهش تصادفات جادهای خواهیمبود.اگرچهکیفیتپایینبرخیخودروهای موجود در ایران و همچنین ضعف راهداری بر کسی پوشیده نیست اما در این شرایط میتوان دستکم خطای انســانی را کاهش داد تا از بســیاری از این تصادفات جلوگیری شود. نکته آخر اینکه در آلمان میزان تلفات در طول02 سال از42هزار نفر به3هزار نفر رسید و در راستای این کاهش آمار 700 دستگاه مختلف با هم همکاری کردند و در همه این سالها مردمهماصلیتریننقشرابرعهدهداشتند. #بی_زباله؛#از_خودمان_شروع_کنیم چالشی فراگیر که حاال چند میلیون عضو دارد و به نظرمیآیدتأثیرآندرعیدامسالوحتیدرسالهای آیندهبهوضوحآشکارخواهدشد؛بیزباله.اینچالش اگر چه ابتدا بین مدیران و هنرمندان دستبهدست میشدوهرکسیسهچهارنفرازدوستان،همکارانیا

چهرههای شاخص یک حوزه را به آن دعوت میکرد، حاال در بین مردم هم جا باز کرده و فضای شبکههای مجازی ازجمله اینستاگرام و تلگرام را پرکرده است. خبرها به این صورت است که «رضا یزدانی بازیگر و خوانندهبهدعوتمیتراحجاربهچالش#بی_زباله پیوست و بهاره کیان افشــار، محسن تنابنده، رضا صادقی و علی اوجی را هم به چالش بیزباله دعوت کرد.» یا اینکه «شــهیندخت موالوردی به دعوت کاوه مدنی به چالــش #بی_زباله پیوســت و با شــعار #از_خودمان_شــروع_کنیم، معصومه ابتکار، ترانه علیدوستی، پروانه سلحشوری و حسن قاضیزاده هاشمی را به این چالش دعوت کرد.» اما تمامخبرهابهچهرههایشناختهشدهفرهنگ،هنر و سیاست خالصه نمیشود و بســیاری از مدارس کشور یا افراد عادی در صفحات خود در شبکههای اجتماعی از پیوستن به این چالش نوشتهاند. هدف این چالش حفظ محیطزیست در سفرهای نوروزی و بهطورکلی همه روزها اســت. کســی که به این چالش میپیوندد، در طبیعت زباله نخواهد ریخت و از همــه مهمتر اینکه در حد توان از کیســههای پالستیکی اســتفاده نخواهند کرد. نقطه قوت این کمپین فراوانی و گستردگی اعضای آن است که از دانشآموزان مدارس دورافتادهای در اســتانهای کهگیلویهوبویراحمد و ایالم تا سفیر اکوادر در ایران یا برانکو ایوانکویچ، ســرمربی پرسپولیس را شامل میشود. بیاییدپشتفرمانهوایهمدیگررا

داشتهباشیم هنگام رانندگی هوای همدیگر را داشــته باشیم و اخالق عمومی را رعایت کنیم، اشتباهات دیگران را ببخشیم و اگر جایی کســی نیاز به کمک داشت از او دریغ نکنیم؛ بعید است کســی با این جمالت اخالقیسادهمشکلداشتهباشداماهنگامرانندگی، رعایتنکــردن همین بدیهیات، چه آســیبهای جســمی و روحی که ایجاد نمیکند. به طور ساده کمپین «با اخــالق رانندگی کنیــم» که انجمن مــددکاری اجتماعی ایران در راهانــدازی آن نقش داشته، میخواهد جامعه ایران به این سمت نزدیک شود. این کمپین که امسال چهارمین سال خود را تجربهخواهدکرد،همدرروزهایگذشتهبااستقبال فراوان روبهرو شده که «سیدحسن موسویچلک» رئیسانجمنمددکاریاجتماعیایراندرمعرفیآن گفته است: «منطق مدیریت ترافیک ایجاد میکند که بر روی عامل انسانی بهطور ویژهای تمرکز کنیم. آموزشوآگاهیرسانیبهرانندگانبرایرعایتنکات اخالقی که الزاما به بایدها و نبایدهای قانونی مرتبط نیستند، نقش محوری در پیشــگیری از تصادفات دارد.» موســوی چلک در ادامه با بیان اینکه شعار امسالانجمنمددکارینیزباموضوعاخالقانتخاب شدهاست،گفت:«اینکمپینامسالبهدنبالتحقق شعار اخالق در رانندگی است. بسیاری از رفتارهای مــا در رانندگی ربطی به رعایــت قوانین و مقررات رانندگی ندارند، اما رعایت آنها فضایی سالمتر، آرامتر و لذتبخشتر در رانندگــی ایجاد میکند. در حال حاضر آمار کشتهشــدگان تصادفات رانندگی برابر سقوطچندینهواپیمادرماهاستومانبایدبهراحتی از کنار آن رد شویم.» نگاه و نقطه اثر این چالش، رفتار و اخالق عمومی مردم ایران است و به نظر میآید که اگر این پویش بتواند تا اندازهای رفتار ایرانیان هنگام رانندگی را اصالح کند، بار بزرگی از روی دوش این جامعه برداشته شود. چالشها و کمپینها به همین موارد خالصه نمیشــود و کار تا جایی پیش رفته که گروهی از مردم خواستند از سبزه، ماهی قرمز و حتی سمنو هم استفاده نکنند که البته این چالش با انتقاداتی از سوی کارشناسان و مسئوالن روبهرو شد و به نظر میآید با اســتقبال چندانی روبهرو نشدند؛ هر چند که همه معتقدند رفتار با سبزه، ماهی و هر فرهنگنوروزیدیگربایدبهشیوهایهمسازباحفظ محیطزیستایرانباشد.درهرصورتنوروزمیآیدو روزهایدلنشیندگرگونیطبیعتبهپایانخواهند رسید و آنچه خواهد ماند، محیطزیست در معرض ویرانی ایران و مردمی است که اینروزها بیشتر از هر زمانیاثربحرانهایزیستمحیطیرابررویزندگی خوداحساسمیکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.