چهره برتر ورزش ایران در سال

Shahrvand Newspaper - - ورزش -

شــهروند| در ســال 96 ورزش ایران با اتفاقات، حواشــی، جنجالها، موفقیتها و شکستهای بســیار زیادی همراه بود. به این ترتیب چهرههای مختلفی هم در عرصه ورزش مورد توجه مردم و هم رسانهها قرار گرفتند. بعضیها با شکست و بعضیها با موفقیت! البته تعداد قابل توجهی از اهالی ورزش به دلیل اتفاقاتی کــه رقم زدند یــا اتفاقاتی که برایشان افتاد نسبت به ســایر چهرهها، چهرهتر بودند! بد نیست یک بار دیگر در قالب یک گزارش این چهرههای ویژه ســال ورزش کشور را بررسی کنیم. با این امید که در روزهای آخرســال آینده، وقتی قرار اســت از چهرهها بنویســیم، فقط از موفقیت ورزشــکاران و افراد مختلف حرف بزنیم. بههرحال بودند چهرههای مشــهوری که در چند دهه اخیر به صورت ثابــت در ورزش ایران حضور داشتند اماسال 69، ســال خداحافظی آنها لقب گرفت. برخی هم با قهرمانی خود دل مردم را شاد کردند و به سوی رکوردهای رویایی گام برداشتند. حواشــی و ناکامیها نیز در قرار گرفتن برخی در میان 9+6 چهره ورزشیسال بیتأثیر نبود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.