علیرضا کریمی باید ببازی

Shahrvand Newspaper - - ورزش -

علیرضــا کریمی بــدون هیچ تردیدی یکــی از مهمترین چهرههایســال ورزش ایران بود که در جامجهانی زیــر 32ســال جهــان، با بدشانســی محض از رسیدن به مدال بازماند. او در این مسابقات درحالیکه در فاصله یک دقیقه مانده به پایان مبارزهاش از حریف روس پیش بود، با نظر کادرفنی مجبور شــد برای روبهرو نشــدن با حریفی از رژیم صهیونیستی کشتی را با اختالف 11 امتیاز واگذار کند. این اتفاق البته محرومیت شــش ماهه از ســوی اتحادیه جهانی کشتی را به دنبال داشت و کشــتی ایران شــانس آورد که تعلیق نشد. منتهی داســتان عدممبارزه با ورزشــکاران اســراییلی هم با واکنش غیرمنتظره و سنتشــکنی رسول خادم رئیس فدراسیون کشــتی همراه شد. او ابتدامصاحبههاییانتقادیازسیاستهای موجود درباره مســائل مربــوط به عدم رویارویی با ورزشکاران اسراییلی انجام داد و در اعتراض به این شرایط حتی از ریاست فدراسیون و سرمربیگری تیمملی کشتی آزاد اســتعفا کرد. اتفاقی که با استعفای دستهجمعی مسئوالن کشتی همراه شد و بحرانی بزرگ به وجــود آورد. کریمی و خادم خبرسازترین چهرههایسال ورزش کشــور بودند که حمایت ویژه مردم را به همراه خود داشتند. البته باید امیدوار بود در روزهای ابتدایی سال79 تکلیف کشتی با بازگشت رسول خادم به این فدراسیون روشنشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.