محمود مشحون پایان پیرمرد بسکتبال

Shahrvand Newspaper - - ورزش -

دوران امــپـراتـــوری محمود مشــحون در فدراسیون بسکتبال هم در آذرماه ســال ۶9 به پایان رســید تا با تغییــر مدیریت، جریانی تــازه مدیریت این رشــته پرطرفدار را برعهــده بگیرد و نســبت به آینده امیدواری بیشــتری بــه وجــود بیایــد. رئیس ۶7 ســاله بســکتبال ایران کــه در آخرین دوره ۶1سال ریاست فدراســیون را برعهده داشــت، به دلیل قانون منع اســتفاده از بازنشستگان در پســتهای دولتی مجبور به کنارهگیری شــد و به نوعی مخالفان پرتعداد خود را خوشحال کرد. بعد از کنار رفتن مشحون تغییراتی در تیمملی بــه وجود آمد کــه مهمترین اتفاق شــاید بازگشــت صمد نیکخواه بهرامی، کاپیتان تیمملی بود.

2مــاه بعــد از اســتعفای اجباری مشــحون از ریاســت فدراســیون بســکتبال، اعضــای مجمــع ایــن فدراسیون رامین احمدی طباطبایی را بهعنوان رئیس جدید انتخاب کردند تا دیگر ردپایی از رئیــس قدیمی در این فدراســیون باقی نماند. طباطبایی هم به ســلیقه خود تغییرات زیادی را در فدراسیون به وجود آورد که مهمترین آن انتخــاب شــاهینطبع بهعنــوان سرمربی تیمملی بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.