فعالیت یکهزار و 300 پایگاه امدادی در نوروز

بازدید از پایگاههای نوروزی تهران و قم و پاسخ جالب یک امدادگر به دکتر پیوندی

Shahrvand Newspaper - - هالل -

شهروند| رئیس جمعیت هاللاحمر در برنامه سفر نوروزی خود به استانهای مختلف کشور روز گذشته با حضور در پایگاههای امدادونجات نوروزی و سازمان جوانان استانهای تهران و قم به گفتوگو با امدادگران مس//تقر در پایگاهه//ا پرداخت. دکتر علیاصغر پیوندی، رئی//س جمعیت هاللاحمر در نخستین برنامه از پایگاههای امدادونجات جادهای و س//ازمان جوانان در عوارضی مح//ور قم- تهران بازدیدکرد.

رئی//س جمعی//ت هاللاحمر ضم//ن بازدید از بخشهای مختلف ای//ن دو پای//گاه و گفتوگو با امدادگران، میثاقنامه طرح مل//ی بهرفت (بهبود رفتاره//ای ترافیکی) را ه//م امضا ک//رد. در ادامه بازدیدهای نوروزی، رئیس جمعیت هاللاحمر به پایگاه امداد جادهای حسنآباد شهر ری یادمان امام خمینی(ره) رفت و با امدادگران گفتوگو کرد. دکتر پیوندی پای سفره هفتسین این پایگاه نشست و از فعالیتهای امدادگ//ران در جریان طرح نوروزی جمعیت هاللاحمر تقدیر ک//رد. رئیس جمعیت هاللاحمرباهمراهیاستاندار،ازپایگاهامدادونجات استانقمهمبازدیدکرد.

ادامهبازدیدنوروزیرئیسجمعیتهاللاحمر باحضوردرپایگاهمعصومیه

در ادام//ه بازدیدهای ن//وروزی، دکتر علیاصغر پیون//دی، رئیس جمعی//ت هاللاحمر از پس//ت امدادونجات جادهای پای//گاه معصومیه قم بازدید کرد.دراینبازدیددکترمحمدگلفشان،مدیرعامل جمعیت هاللاحمر قم توضیحاتی درباره امکانات و تجهیزاتاینپایگاهارایهداد.

پاسخجالبیکامدادگر بهپرسشرئیسجمعیتهاللاحمر

در جریان بازدید س//رزده دکتر پیوندی از پایگاه امدادونج//ات ج//ادهای س//لفچگان، گفتوگوی صمیمانهایباامدادگراناینپایگاهانجامشدکهنکته جالبیبههمراهداشت.

بابک کاوندی، یکی از امدادگران داوطلب پایگاه سلفچگان در پاسخ به س//وال دکتر پیوندی که با توجه به حقالزحمه کم با چه انگیزهای در جمعیت کار میکند، گفت: عشق به خدمترسانی و نجات، دلکندنازهاللاحمررادشوارمیکند.

هاللدرخدمتمردم

رئیس جمعیت هاللاحمر در حاش//یه بازدید از پایگاههای امدادونجات استان قم گفت: 800 پایگاه موقت و 530 پایگاه دایم هاللاحمر در ایام نوروز به مس//افران خدمات ارایه میکنند. دکتر علیاصغر پیوندی با بیان اینکه جمعیت هاللاحمر بهعنوان یک ارگان امدادی، فرهنگی و اجتماعی همیش//ه و در تم//ام لحظات خود را در کن//ار مردم میبیند، افزود: اجرای طرح امدادونجات نوروزی هاللاحمر همهساله با آغاز س//فرهای نوروزی شروع میشود که جمعیت ب//ا اجرای این طرح ب//رای نجات جان مصدومان حوادث و همچنین فرهنگس//ازی در زمینه کاهش تصادفات تالش میکند. وی با بیان اینکه در طرح امدادونجات ن//وروزی، 800 پایگاه موقت به 530 پایگاه ثابت هاللاحمر اضافه ش//ده، اظهار کرد: در کنار پایگاههای ام//دادی، نیروهای سازمان جوانان هاللاحمر و سازمان داوطلبان نیز در مبادی ورودی شهرها مستقر هستند و در زمینه فرهنگسازی با مردم در ارتباط خواهند بود. وی با تأکیدبراینکهنیروهایهاللاحمردرلحظاتاولیه پسازحادثهدرکنارحادثهدیدگانخواهندبود،ابراز امیدواری کرد: با بهبود و اصالح رفتارهای ترافیکی، مصدومانحوادثکاهشپیداکردهوازتلفاتانسانی درحوادثترافیکیپیشگیریشود.

بودندرکنارمردمرا بهعنواناصلاولیهخودمانمیدانیم

رئیس جمعیت هاللاحمر در بازدی//د از پایگاه امداد جادهای جمعیت با بیان اینکه بودن در کنار مردم را بهعنوان اصل اولیه خودمان میدانیم، گفت: امیدواریم با بضاعت کمی که داریم با همکاری مردم و دیگر نهادها به مردم کمک کنیم. دکتر علیاصغر پیون//دی در بازدید از پای//گاه امدادونجات جادهای همای سعادت در محور دلیجان- سلفچگان افزود: اینکه ارتباط بیرونی جمعیت هاللاحمر گسترده شود، وظیفه سازمانی ما تلقی میش//ود. اگر بنا بر انجام کاری است در س//ازمان خودمان به تنهایی نخواهیم توانست کار را انجام دهیم و تنها با تعامل مردم، کانونهای اجتماع//ی قدرتمند در جامعه و دیگرسازمانهاستکهکاربهدرستیانجاممیشود. رئیس جمعیت هاللاحمر تأکید کرد: نزدیکشدن به مردم و دیگر نهادها از اهداف س//ازمانی ماست تا درنهایت به خوبی بتوانیم مشکالت مردم را برطرف کنیم و افتخاراتی که در طول س//الهای گذشته کسب کردهایم به واسطه همین امر بوده است. وی با بیان اینکه در س//ال 96 حوادث زیادی داشتیم و تالش کردیم در کنار مردم باش//یم و به آنها کمک کنیم، افزود: ب//ا توکل بر خدا امیدواریم س//ال 97 سال بیحادثه یا کمحادثهای برای مردم ایران باشد. پیوندی تأکید کرد: قدردان زحمات تمام امدادگران و داوطلبان عزیزی هستیم که شبانهروز بدون هیچ چشمداشتی تالش میکنند و با عشق و خلوص در کنار مردم درحال خدمترسانی هستند. در حاشیه این دیدار طرحهای ن//وروزی جمعیت هاللاحمر استانمرکزیباحضوررئیسجمعیتافتتاحشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.